Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2002:932

Utkom från trycket den 11 december 2002
Förordning om ändring i förordningen (1982:923) om transport av farligt gods;
utfärdad den 28 november 2002.

Regeringen föreskriver att 19 § förordningen (1982:923) om transport av farligt gods skall ha följande lydelse.

1) Behörig myndighet enligt bilagorna till ADR är för Sveriges del följande myndigheter.

1)

Senaste lydelse 2001:828.

Behörig myndighet

Ansvarsområde

Statens räddningsverk

 

Frågor som rör

 

– klassificering av ämnen,

 

– villkor, tillstånd och administrativa åtgärder vid transport,

 

– konstruktion, användning, provning och kontroll av förpackningar, tankar och fordon,

 

– utbildning och kompetens för fordonsförare och säkerhetsrådgivare,

 

– statistik och rapporter om olyckor och tillbud,

 

– samarbete med andra länders transportmyndigheter.

 
 
 

Statens strålskyddsinstitut

 

Frågor som rör transport av radioaktiva ämnen som inte utgör klyvbara ämnen eller som utgör klyvbara ämnen och för vilka undantag från vissa speciella förpackningskrav gäller.

 
 
 

Statens kärnkraftinspektion

 

Frågor som rör transport av radioaktiva ämnen som utgör klyvbara ämnen och för vilka speciella förpackningskrav gäller.

 
 
 

Polismyndigheten efter samråd med den kommunala räddningstjänsten

 

Frågor som rör tillstånd för lastning och lossning på allmän plats inom tätttbebyggt område, underrättelse om lastning och lossning på allmän plats utanför tättbebyggt område samt medgivande för längre färduppehåll nära bebodd plats eller samlingsplats vid transport av vissa slag av farligt gods.

 

Behörig myndighet enligt bilagorna till ADR är för Sveriges del även de tillsynsmyndigheter för vägtransporter som anges i 25 § och de andra myndigheter som enligt annan författning har en uppgift som överensstämmer med någon av de uppgifter som anges i bilagorna till ADR.

Om det vid utförandet av någon uppgift som avses i bilaga A eller B till ADR hos en myndighet uppkommer frågor som tillhör en annan myndighets ansvarsområde, skall uppgiften utföras i samråd med denna myndighet.

De organ för teknisk kontroll som avses i bilagorna till ADR skall för Sveriges del vara

  1. på fordonsområdet: de besiktningsorgan som anges i fordonslagen (2002:574),

  2. för sådan utrustning som omfattas av rådets direktiv 1999/36/EG av den 29 april 1999 om transportabla tryckbärande anordningar: de organ som av något land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet anmälts till Europeiska unionen för uppgifter i samband med bedömning av överensstämmelse under direktivet och

  3. för övriga områden: de organ som ackrediterats för motsvarande uppgifter beträffande nationella transporter enligt lagen (1992:1119) om teknisk kontroll.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2002:932

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2003.

På regeringens vägnar

LENI BJÖRKLUND
Ingvar Åkesson
(Försvarsdepartementet)