Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2002:943

Utkom från trycket den 11 december 2002
Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276);
utfärdad den 21 november 2002.

Regeringen föreskriver i fråga om trafikförordningen (1998:1276)

dels att 2 kap. 3 §, 4 kap. 18 a §, 5 kap. 1, 2, 4 och 5 §§, 10 kap 1 §, 11 kap. 3 §, 12 kap. 1 §, 13 kap. 3 §, 14 kap. 3 § samt rubriken till 5 kap. skall ha följande lydelse,

dels att det i förordningen skall införas en ny paragraf, 4 kap. 15 a §, av följande lydelse.

3 §

1) En trafikant skall lyda en polismans anvisning för trafiken. En anvisning som ges av en polisman gäller framför trafikreglerna och sådana anvisningar som avses i 2 §.

1)

Senaste lydelse 2000:456.

Detta gäller även anvisningar av en bilinspektör eller av någon annan person som av en myndighet förordnats att övervaka trafiken, ge anvisningar för denna eller utföra punktskattekontroll.

På svenskt territorium på den fasta förbindelsen över Öresund som den definieras i artikel 2 i avtalet av den 6 oktober 1999 mellan Konungariket Sveriges regering och Konungariket Danmarks regering om polisiärt samarbete i Öresundsregionen gäller vad som sägs i första stycket även anvisningar av en dansk polisman.

15 a §

Vid färd på väg får det till en tvåhjulig motorcykel eller en tvåhjulig moped klass I inte kopplas en släpvagn med en bredd som överstiger 125 centimeter eller med en vikt som överstiger hälften av det dragande fordonets tjänstevikt minskad med vikten av bränsle och verktyg som hör till fordonet.

Vid färd på väg får det till en tre- eller fyrhjulig motorcykel eller en tre- eller fyrhjulig moped inte kopplas en släpvagn med en bredd som överstiger motorcykelns respektive mopedens bredd eller i något fall 200 centimeter eller med en vikt som överstiger hälften av det dragande fordonets tjänstevikt minskad med vikten av bränsle och verktyg som hör till fordonet.

18 a §

2) Personbil, lätt lastbil och buss med en totalvikt av högst 3,5 ton samt släpvagn, som dras av sådant fordon, skall vid färd på väg vara försedd med vinterdäck eller likvärdig utrustning den 1 december–den 31 mars när vinterväglag råder.

2)

Senaste lydelse 2001:667.

Ett fordon får brukas trots bestämmelserna i första stycket

 1. om det kan ske utan fara för trafiksäkerheten

  a) för provkörning eller bogsering av fordonet i samband med reparation eller liknande ändamål,

  b) för färd kortaste lämpliga väg till och från närmaste besiktningsorgan enligt fordonslagen (2002:574) för besiktning,

 2. om fordonet enligt vägtrafikregistret är av en årsmodell som är trettio år eller äldre,

 3. om fordonet är registrerat i utlandet, eller

 4. vid färd som påbörjas eller avslutas i utlandet.

Vägverket får föreskriva att fordon även i andra fall än som avses i andra stycket får brukas trots bestämmelserna i första stycket om det kan ske utan att trafiksäkerheten sätts i fara.

Bestämmelser för trafik med terrängmotorfordon och terrängsläp på väg

1 §

Terrängmotorfordon och terrängsläp får inte föras på andra vägar än enskilda utom i de fall som anges i 2 och 6 §§.

2 §

Den som vid färd med ett terrängmotorfordon eller ett terrängsläp behöver korsa en väg som inte är enskild får föra fordonet på vägen kortaste lämpliga sträcka. Detsamma gäller om det med hänsyn till terrängförhållandena är nödvändigt att färdas på vägen.

4 §

När terrängmotorfordon eller terrängsläp förs på annan väg än sådan enskild väg som i mindre omfattning används av allmänheten för trafik får passagerare inte tas med i fordonet eller ett därtill kopplat fordon.

5 §

På annan väg än sådan enskild väg som i mindre omfattning används av allmänheten för trafik får terrängmotorfordon eller terrängsläp inte föras med högre hastighet än 20 kilometer i timmen.

1 §

3) Särskilda trafikregler får, utom i de fall som avses i 10 och 14 §§, meddelas genom lokala trafikföreskrifter för en viss väg eller vägsträcka eller för samtliga vägar inom ett visst område eller för ett område eller en färdled i terräng.

3)

Senaste lydelse 1999:240.

De särskilda trafikreglerna får gälla följande.

 1. Att en viss väg eller vägsträcka skall vara huvudled, motorväg eller motortrafikled.

 2. Att en viss väg eller vägsträcka eller samtliga vägar inom ett område skall vara gågata eller gårdsgata.

 3. Att ett visst område skall vara tättbebyggt område.

 4. Att en viss plats skall vara cirkulationsplats.

 5. Förbud mot trafik med fordon.

 6. Förbud eller påbud att svänga eller köra i viss riktning.

 7. Förbud mot omkörning.

 8. Väjningsplikt eller stopplikt med avvikelser från bestämmelserna i 3 kap. 18 eller 21 § eller i stället för bestämmelserna i 3 kap. 23 § första stycket.

 9. Stopplikt i järnvägs- eller spårvägskorsningar.

 10. Avvikelser från bestämmelserna om hastighet i 3 kap. 17 § första stycket eller i föreskrifter som har meddelats med stöd av 3 kap. 17 § andra stycket, om det är motiverat av hänsyn till trafiksäkerheten, framkomligheten eller miljön.

 11. Begränsning till lägre hastighet än som följer av 3 kap. 17 § tredje stycket, 4 kap. 20 § eller 9 kap. 1 § eller i föreskrifter som har meddelats med stöd av 3 kap. 17 § fjärde stycket, om det är motiverat av hänsyn till trafiksäkerheten, framkomligheten eller miljön.

 12. Förbud att stanna eller parkera fordon eller tillåtelse att stanna eller parkera fordon med avvikelse från bestämmelserna i 3 kap. 48 eller 52 §, 53 § 2–5, 54 § eller 55 § 3 eller 4, 8 kap. 1 § eller lokal trafikföreskrift.

 13. Tidsbegränsning, avgiftsplikt eller andra villkor för parkering.

 14. Undantag från 3 kap. 77 § om belysning vid färd i terräng.

 15. Axeltryck, boggitryck, trippelaxeltryck eller bruttovikt med begränsning till lägre vikter än som följer av 4 kap. 12 §.

 16. Inskränkning till mindre bredd eller längd på fordon, fordonståg eller last än som tillåts i 4 kap. 15 eller 17 §.

 17. Trafik med terrängmotorfordon eller terrängsläp med avvikelser från bestämmelserna i 5 kap. 1, 4 eller 5 §.

 18. Andra särskilda trafikregler.

Vidare får genom lokala trafikföreskrifter meddelas särskilda trafikregler för transport av farligt gods och för sådana tävlingar som länsstyrelsen har lämnat tillstånd till enligt 3 kap. 84 §.

3 §

Terrängmotorfordon och terrängsläp får föras på väg trots bestämmelserna i 5 kap. 1, 4 och 5 §§

 1. i yrkesutövning av polis- eller tullpersonal, personal vid kustbevakningen, läkare, sjuksköterska, barnmorska eller veterinär,

 2. för transport av sjuk person till läkare eller sjukvårdsanstalt,

 3. vid räddningstjänst, eller

 4. i andra jämförliga trängande fall.

1 §

4) Om särskild försiktighet iakttas får vid väghållningsarbete och liknande arbete

4)

Senaste lydelse 2000:289.

 1. fordon föras på det sätt omständigheterna kräver trots bestämmelserna i 3 kap. 6–13, 25 §§, 26 § andra och tredje stycket samt 29 §,

 2. möte med eller omkörning av fordon som används i sådant arbete ske med avvikelse från bestämmelserna i 3 kap. 30 § första stycket och 31 § första stycket om det är lämpligt med hänsyn till omständigheterna,

 3. fordon stannas eller parkeras trots bestämmelserna i 3 kap. 47 § 3, 48, 52, 53 och 55 §§ eller förbud som meddelats genom lokal trafikföreskrift,

 4. redskap som är bredare än 260 centimeter eller fordon med redskap eller utrustning påmonterad där redskapet eller utrustningen skjuter ut mer än 20 centimeter åt sidan eller medför att bredden överstiger 260 centimeter användas trots bestämmelserna i 4 kap. 15 § första stycket,

 5. terrängmotorfordon och terrängsläp föras trots bestämmelserna i 5 kap. 1 §, samt

 6. vägar användas trots föreskrifter om förbud eller inskränkning i rätten att trafikera vägen enligt 10 kap. 1, 10 eller 14 § denna förordning eller 41 § väglagen (1971:948) vid arbete på eller vid vägen.

Väghållningsarbete och liknande arbete får utföras på motorvägar och motortrafikleder på det sätt förhållandena kräver trots bestämmelserna i 9 kap. 1 § 1–5 och 2 §.

3 §

5) I nedan angivna fall får undantag medges av följande myndigheter.

5)

Senaste lydelse 2001:753,

Bestämmelser

Undantaget rör

Myndighet

1. 3 kap. 6 § första stycket

 

En kommun

 

Kommunen

 

2. 3 kap. 17 § eller föreskrifter som har meddelats med stöd av 3 kap. 17 §

 

Tävling eller träning för tävling

 

Den myndighet som meddelar tillstånd till tävling

 

3. 3 kap. 17 § eller föreskrifter som har meddelats med stöd av 3 kap. 17 §

 

I andra fall än enligt 2 och undantaget rör En kommun

 

Kommunen

 

Mer än en kommun i ett län

 

Länsstyrelsen

 
 

Mer än ett län

 

Vägverket

 
 
 
 

4. 3 kap. 48, 52 eller 53 § 2–5, 54 §, 55 § 3 eller 4

 

En kommun

 

Kommunen

 

Mer än en kommun inom ett län

 

Länsstyrelsen

 

Mer än ett län

 

Vägverket

 
 
 
 

5. 3 kap. 68 § första eller andra stycket eller 76 §

 
 

Vägverket

 
 
 
 

6. 4 kap. 2, 3, 12–15 a, 17 eller 18 §

 

En kommun

 

Kommunen

 
 

Mer än en kommun

 

Den statliga väghållningsmyndigheten i den region där färden påbörjas

 
 
 
 

7. 4 kap. 6 §

 

En kommun

 

Kommunen

 

Mer än en kommun inom ett län

 

Länsstyrelsen

 

Mer än ett län

 

Vägverket

 
 
 
 

8. 4 kap. 9 § första stycket, 10 § första eller andra stycket eller 18 a § första stycket

 
 

Vägverket

 
 
 
 

9. 4 kap. 20 eller 21 § eller 5 kap. 1, 4 eller 5 §

 

Ett län

 

Länsstyrelsen

 

Mer än ett län

 

Vägverket

 
 
 
 

10. 6 kap. 3 eller 4 §

 

En kommun

 

Kommunen

 

Mer än en kommun inom ett län

 

Länsstyrelsen

 

Mer än ett län

 

Vägverket

 
 
 
 

11. 8 kap. 1 § första stycket 2

 

En kommun

 

Kommunen

 

12. 9 kap. 1 § 1–5 eller 2 §

 

a) För eftersökning av vilt som kan ha skadats vid en viltolycka eller andra åtgärder i samband med en sådan olycka

 

Polismyndigheten

 

b) övriga fall

 
 

En kommun

 

Kommunen

 

Mer än en kommun

 

Den statliga väghållningsmyndigheten i den region där färden påbörjas

 
 
 
 

13. 9 kap. 1 § 6

 
 

Vägverket

 
 
 
 

14. Lokal trafikföreskrift enligt 10 kap. 1 § andra stycket 5

 

En kommun

 

Kommunen

 

Mer än en kommun inom ett län

 
 

a) undantag i samband med prövning som avser lång, bred eller tung transport

 

Den statliga väghållningsmyndigheten i den region där färden påbörjas

 

b) övriga fall

 

Länsstyrelsen

 

Mer än ett län

 
 

a) undantag i samband med prövning som avser lång, bred eller tung transport

 

Den statliga väghållningsmyndigheten i den region där färden påbörjas

 

b) övriga fall

 

Vägverket

 
 
 
 

15. Lokal trafikföreskrift enligt 10 kap. 1 § andra stycket 69, 12 eller 13

 

En kommun

 

Kommunen

 

Mer än en kommun inom ett län

 

Länsstyrelsen

 

Mer än ett län

 

Vägverket

 
 
 
 

16. Lokal trafikföreskrift enligt 10 kap. 1 § andra stycket 10

 
 

Kommunen

 
 
 
 

17. Lokal trafikföreskrift enligt 10 kap. 1 § andra stycket 11 eller 17

 

En kommun

 
 

a) vägar inom tättbebyggt område där annan än staten är väghållare

 

Kommunen

 

b) övriga vägar

 

Länsstyrelsen

 

Mer än en kommun inom ett län

 

Länsstyrelsen

 

Mer än ett län

 

Vägverket

 
 
 
 

18. Lokal trafikföreskrift enligt 10 kap. 1 § andra stycket 15 eller 16

 

En kommun

 

Kommunen

 

Mer än en kommun inom ett län

 

Den statliga väghållningsmyndigheten i den region där färden påbörjas

 
 
 
 

19. Föreskrifter enligt 10 kap. 1 § tredje stycket om transport av farligt gods

 
 

Länsstyrelsen

 
 
 
 

20. Föreskrifter enligt 10 kap. 14 § första stycket

 

Ett län

 

Den myndighet som meddelat föreskriften

 

Mer än ett län

 

Vägverket

 

Ett undantag skall avse ett visst ändamål utom när det gäller undantag från 3 kap. 68 § första eller andra stycket, 4 kap. 9, 12–15 a, 17, 18 a § eller 9 kap. 1 eller 2 § eller från lokala trafikföreskrifter om parkering inom en kommun.

Om en fråga om undantag enligt denna paragraf skall prövas av kommunen, men kommunens beslut inte kan avvaktas utan olägenhet, skall i stället polismyndigheten pröva frågan. Polismyndigheten skall också pröva frågor om undantag från lokala trafikföreskrifter om transport av farligt gods när länsstyrelsens beslut inte kan avvaktas utan olägenhet.

Bestämmelser om undantag för rörelsehindrade från lokala trafikföreskrifter som avser stannande och parkering finns i 8 §.

3 §

6) Till penningböter döms en förare av ett motordrivet fordon som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot

6)

Senaste lydelse 2001:753.

 1. bestämmelserna i

  a) 2 kap.

  • 1 § fjärde stycket,

  • 2 § om inte straff kan dömas ut enligt 2–4,

  • 3, 5–7 § eller 8 § andra eller tredje stycket,

   b) 3 kap.

  • 2, 3, 5–11 §, 12 § första stycket, 13, 16 eller 17 § eller föreskrift som har meddelats med stöd av 17 §,

  • 18, 19, 21–25 §, 26 § andra eller tredje stycket, 27 §, 29 § om det där hänvisas till bestämmelserna i 25 §, 26 § andra eller tredje stycket eller 27 §,

  • 30–33, 35–40, 43, 45, 50, 51, 57–62, 64, 65, 67–74 eller 76–83 §,

   c) 4 kap.

  • 1, 2, 5–10, 15, 15 a, 17, 18 eller 19–21 §,

   d) 5 kap.

  • 1 eller 3–5 §,

   e) 6 kap.

  • 3 eller 5 §,

   f) 8 kap.

  • 1 § första stycket 1 eller 3 eller andra stycket eller

   g) 9 kap.

  • 1 eller 2 §,

 2. andra lokala trafikföreskrifter enligt 10 kap. 1 § än sådana som rör stannande eller parkering,

 3. förbud mot trafik med motordrivna fordon eller med fordon med viss största bredd, längd eller vikt enligt 10 kap. 10 § första stycket, om förbudet har utmärkts med vägmärke eller på annat tydligt sätt,

 4. annan föreskrift enligt 10 kap. 14 § än sådan som rör stannande eller parkering, eller

 5. föreskrifter som meddelats med stöd av denna förordning för tillämpningen av 3 kap. 80–83 § eller 4 kap. 2, 9, 10 eller 20 §.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2002:943

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2003.

På regeringens vägnar

ULRICA MESSING
Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)