Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2002:947

Utkom från trycket den 11 december 2002
Förordning om ändring i förordningen (2001:1085) om motorfordons avgasrening;
utfärdad den 21 november 2002.

Regeringen föreskriver att 1, 5 och 7 §§ förordningen (2001:1085) om motorfordons avgasrening skall ha följande lydelse.

Denna förordning innehåller avgasreningskrav för motorfordon.

Förordningen gäller inte

  1. motorfordon som tillhör staten,

  2. motorfordon som uteslutande används inom inhägnat järnvägs- eller fabriksområde eller inhägnat tävlingsområde eller annat liknande inhägnat område,

  3. vid provkörning, bogsering eller därmed jämförbar användning.

Förordningen gäller inte heller motorfordon i internationell vägtrafik i Sverige enligt 14 § lagen (2001:558) om vägtrafikregister. Dessa fordon skall dock uppfylla villkor om utsläpp av avgaser som gäller i fordonets hemland.

Vid registreringsbesiktning enligt 6 kap. 10 § fordonsförordningen (2002:925) eller vid flygande inspektion eller kontrollbesiktning skall utsläppsbegränsande anordningar uppfylla de krav på avgasrening för fordon i bruk som framgår av bilaga 3.

Naturvårdsverket är typgodkännandemyndighet i fråga om avgaser enligt 8 § lagen (2001:1080) om motorfordons avgasrening och motorbränslen. Ytterligare bestämmelser om typgodkännande finns i fordonslagen (2002:574) och i fordonsförordningen (2002:925).

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2002:947

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2003.

På regeringens vägnar

LENA SOMMESTAD
Kathrin Flossing
(Miljödepartementet)