Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2002:961

Utkom från trycket den 13 december 2002
utfärdad den 5 december 2002.

Regeringen föreskriver att 7 a § förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.1) i stället för dess lydelse enligt förordningen (2002:824) om ändring i nämnda förordning skall ha följande lydelse.

1)

Senaste lydelse av förordningens rubrik 1995:126.

2) Beslut av Riksskatteverket som överklagas till länsrätt skall tas upp av Länsrätten i Dalarnas län om beslutet avser ärenden enligt

2)

Senaste lydelse 2000:529.

  1. skattebetalningslagen (1997:483) i fråga om punktskatt eller enligt författning som anges i 1 kap. 1 § andra stycket samma lag,

  2. kupongskattelagen (1970:624),

  3. lagen (1990:676) om skatt på ränta på skogskontomedel m.m.,

  4. lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artis-ter m.fl., eller

  5. lagen (1995:1518) om mervärdesskattekonton för kommuner och landsting.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTRÖM
Per Hall
(Justitiedepartementet)