Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2002:973

Utkom från trycket den 13 december 2002
Lag om ändring i socialavgiftslagen (2000:980);
utfärdad den 5 december 2002.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 2 kap. 26 § och 3 kap. 13 § socialavgiftslagen (2000:980) skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2002/03:1, bet. 2002/03:FiU1, rskr. 2002/03:24.

Arbetsgivaravgifterna är 29,57 procent av avgiftsunderlaget och utgörs av

1. sjukförsäkringsavgift

 

11,08 %

 

2. föräldraförsäkringsavgift

 

2,20 %

 

3. ålderspensionsavgift

 

10,21 %

 

4. efterlevandepensionsavgift

 

1,70 %

 

5. arbetsmarknadsavgift

 

3,70 %

 

6. arbetsskadeavgift

 

0,68 %

 

Egenavgifterna är 27,76 procent av avgiftsunderlaget och utgörs av

1. sjukförsäkringsavgift

 

11,81 %

 

2. föräldraförsäkringsavgift

 

2,20 %

 

3. ålderspensionsavgift

 

10,21 %

 

4. efterlevandepensionsavgift

 

1,70 %

 

5. arbetsmarknadsavgift

 

1,16 %

 

6. arbetsskadeavgift

 

0,68 %

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2002:973

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003.

2. De nya bestämmelserna i 2 kap. 26 § tillämpas på ersättning som betalas ut från och med den 1 januari 2003.

3. De nya bestämmelserna i 3 kap. 13 § tillämpas på inkomst som uppbärs från och med den 1 januari 2003. Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter utgången av år 2002 skall, om den avgiftsskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter utgången av år 2002 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM
Ulf Rehnberg
(Finansdepartementet)