Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2002:978

Utkom från trycket den 13 december 2002
Lag om ändring i lagen (2001:843) om ändring i lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift;
utfärdad den 5 december 2002.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift

1)

Bet. 2002/03:FiU1, rskr. 2002/03:24.

dels att 4 § i stället för dess lydelse enligt lagen (2001:843) om ändring i nämnda lag skall ha följande lydelse,

dels att ikraftträdandebestämmelsen till lagen (2001:843) om ändring i nämnda lag skall ha följande lydelse.

4 §

Avgift skall inte betalas av den som har sådana inkomster som avses i 3 §, om inkomsterna understiger 42,3 procent av det för året gällande prisbasbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.

Avgift skall inte heller betalas på sådan inkomstrelaterad sjukersättning eller inkomstrelaterad aktivitetsersättning som anges i 2 kap. 5 § 17 lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension.

Ikraftträdandebestämmelsen

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003 och tillämpas första gången vid 2004 års taxering.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM
Ulf Rehnberg
(Finansdepartementet)