Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2002:992

Utkom från trycket den 13 december 2002
Förordning om ändring i förordningen (1996:381) med tingsrättsinstruktion;
utfärdad den 5 december 2002.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1996:381) med tingsrättsinstruktion

dels att 37 § skall ha följande lydelse,

dels att det i förordningen skall införas en ny paragraf, 50 a §, av följande lydelse.

Administrativa ärenden avgörs efter föredragning om inte lagmannen bestämmer något annat. Sådana ärenden föredras av den som lagmannen utser.

I en tingsrätt som har gemensam lagman med en länsrätt får lagmannen, med den anställdes samtycke, förordna ordinarie och icke ordinarie domare vid länsrätten att tjänstgöra vid tingsrätten. Ett förordnande ges för viss tid.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2002:992

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2003.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTRÖM
Per Hall
(Justitiedepartementet)