Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2002:998

Utkom från trycket den 13 december 2002
Lag om ändring i lagen (1999:673) om skatt på avfall;
utfärdad den 5 december 2002.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 4 och 10 §§ lagen (1999:673) om skatt på avfall skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2002/03:1, bet. 2002/03:FiU1, rskr. 2002/03:24.

4 §

2) Avfallsskatt skall betalas med 370 kronor per ton avfall.

2)

Senaste lydelse 2001:960.

10 §

3) Den som är skattskyldig får göra avdrag för skatt på

3)

Senaste lydelse 2001:904.

  1. avfall som förts ut från anläggningen, dock inte lak- och reningsvatten och inte heller gas som har bildats vid nedbrytning av organiskt avfall,

  2. avfall som använts för driften av anläggningen,

  3. avfall som inom anläggningen använts för konstruktionsarbeten eller för att där åstadkomma en miljösäker deponering eller förvaring, dock inte när avfallet använts för mellantäckning,

  4. avfall enligt 3 § första stycket 1 a som är avsett att inom anläggningen användas för sluttäckning, om det förvaras skilt från annat avfall.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2002:998

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM
Agneta Bergqvist
(Finansdepartementet)