Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2002:1033

Utkom från trycket den 17 december 2002
Lag om ändring i stiftelselagen (1994:1220);
utfärdad den 5 december 2002.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 4 kap. 1 och 15 §§ stiftelselagen (1994:1220) skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2001/02:190, bet. 2002/03:KU12, rskr. 2002/03:22.

1 §

2) En stiftelse skall ha minst en revisor.

2)

Senaste lydelse 1996:1147.

Om inte annat föreskrivs i stiftelseförordnandet, utses och entledigas revi-sorn i en stiftelse med egen förvaltning av styrelsen.

Om inte annat föreskrivs i stiftelseförordnandet, utses och entledigas revi-sorn i en stiftelse med anknuten förvaltning av

  1. förvaltarens högsta beslutande organ,

  2. regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer, om förvaltaren är en statlig myndighet, eller

  3. samtliga bolagsmän i förening, om förvaltaren är ett handelsbolag.

I en stiftelse som avses i 2 § 5 lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m. får Riksrevisionen förordna en eller flera revisorer att delta i revisionen tillsammans med övriga revisorer.

15 §

3) Revisorerna får inte lämna upplysningar till utomstående om sådana stiftelsens angelägenheter som de har fått kännedom om vid fullgörandet av sitt uppdrag, om det kan vara till nackdel för stiftelsen.

3)

Senaste lydelse 2001:305.

Revisorerna är skyldiga att

  1. till medrevisor, ny revisor, tillsynsmyndigheten och, om stiftelsen har försatts i konkurs, konkursförvaltaren lämna behövliga upplysningar om stiftelsens angelägenheter, samt

  2. på begäran lämna upplysningar om stiftelsens angelägenheter till undersökningsledaren under förundersökning i brottmål.

Bestämmelsen i andra stycket 1 om upplysningsskyldighet till tillsynsmyndigheten gäller inte när det är fråga om sådan stiftelse som avses i 9 kap. 10 § första stycket. Detsamma gäller upplysningar i sådana hänseenden där stiftelsen är undantagen från tillsyn enligt 9 kap. 10 a §.

Revisorerna i en stiftelse som omfattas av 1 kap. 9 § sekretesslagen (1980:100) är även skyldiga att på begäran lämna upplysningar om stiftelsens angelägenheter till de förtroendevalda revisorerna i kommunen eller landstinget.

Revisorerna i en stiftelse som avses i 2 § 5 lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m. är skyldiga att på begäran lämna upplysningar om stiftelsens angelägenheter till Riksrevisionen.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2002:1033

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2003.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTRÖM
Sten Andersson
(Justitiedepartementet)