Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS2002-1039

SFS 2002:1039

Utkom från trycket den 17 december 2002
utfärdad den 5 december 2002.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 2 kap. 6 § socialtjänstlagen (2001:453) skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2001/02:190, bet. 2002/03:KU12, rskr. 2002/03:22.

Kommunen får även träffa överenskommelse med landstinget, den allmänna försäkringskassan och länsarbetsnämnden om att, inom ramen för socialtjänstens uppgifter, samverka i syfte att uppnå en effektivare användning av tillgängliga resurser. Kommunen skall bidra till finansieringen av sådan verksamhet som bedrivs i samverkan.

Riksrevisionen får granska sådan verksamhet som bedrivits i samverkan med och delvis finansierats av försäkringskassan eller länsarbetsnämnden. Vid en sådan granskning har Riksrevisionen rätt att ta del av de uppgifter som behövs för att granska verksamheten.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2002:1039

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2003.

På regeringens vägnar

LARS ENGQVIST
Björn Reuterstrand
(Socialdepartementet)