Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2002:1041

Utkom från trycket den 17 december 2002
utfärdad den 5 december 2002.

Regeringen föreskriver att det i anställningsförordningen (1994:373) skall införas en ny paragraf, 11 §, samt närmast före 11 § en ny rubrik av följande lydelse.

Anmälan av bisysslor

1) Anmälan av bisysslor enligt 7 d § lagen (1994:260) om offentlig anställning skall ske skriftligt.

1)

Tidigare 11 § upphävd genom 2001:1017.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2002:1041

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2003.

På regeringens vägnar

GUNNAR LUND
Margareta Hammarberg
(Justitiedepartementet)