Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2002:1049

Utkom från trycket den 20 december 2002
Lag om ändring i tryckfrihetsförordningen;
utfärdad den 5 december 2002.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 2 kap. 7 § tryckfrihetsförordningen2) skall ha följande lydelse.

1)

Bet. 2001/02:KU25, prot. 2001/02:123, bet. 2002/03:KU9, rskr. 2002/03:9.

2)

Tryckfrihetsförordningen omtryckt 2002:908.

7 §

Handling anses upprättad hos myndighet, när den har expedierats. Handling som ej har expedierats anses upprättad när det ärende till vilket den hänför sig har slutbehandlats hos myndigheten eller, om handlingen ej hänför sig till visst ärende, när den har justerats av myndigheten eller på annat sätt färdigställts.

I stället för vad som föreskrives i första stycket gäller att handling anses upprättad,

  1. diarium, journal samt sådant register eller annan förteckning som föres fortlöpande, när handlingen har färdigställts för anteckning eller införing,

  2. dom och annat beslut, som enligt vad därom är föreskrivet skall avkunnas eller expedieras, samt protokoll och annan handling i vad den hänför sig till sådant beslut, när beslutet har avkunnats eller expedierats,

  3. annat myndighets protokoll och därmed jämförliga anteckningar, när handlingen har justerats av myndigheten eller på annat sätt färdigställts, dock ej protokoll hos riksdagens utskott, kommuns revisorer eller statliga kommittéer eller hos kommunal myndighet i ärende som denna endast bereder till avgörande.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2002:1049

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2003.

På regeringens vägnar

GÖRAN PERSSON
THOMAS BODSTRÖM
(Justitiedepartementet)