Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2002:1072

Utkom från trycket den 20 december 2002
Lag om ändring i lagen (2000:465) om ändring i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring;
utfärdad den 12 december 2002.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att punkt 4 i övergångsbestämmelserna till lagen (2000:465) om ändring i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2002/03:2, bet. 2002/03:SfU5, rskr. 2002/03:48.

4. Vid tillämpning av de nya bestämmelserna i 6 kap. 1 § skall efterlevandelivränta till en efterlevande make, som vid utgången av år 2002 hade rätt till sådan livränta, betalas ut med lägst det belopp som den efterlevande vid tillämpning av de äldre bestämmelserna i samma paragraf hade rätt till i december 2002. Detta belopp skall anknytas till prisbasbeloppet för år 2002 och räknas om vid förändring av detta. Skall livräntan omprövas av annan anledning skall dock de nya reglerna tillämpas. Om livräntan utges med stöd av övergångsbestämmelserna till lagen (1988:882) om ändring i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring skall dock punkten 10 i nämnda övergångsbestämmelser tilllämpas.

På regeringens vägnar

HANS KARLSSON
Kjell Rempler
(Socialdepartementet)