Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2002:1087

Utkom från trycket den 20 december 2002
Förordning om ändring i förordningen (2000:271) om innesluten användning av genetiskt modifierade organismer;
utfärdad den 12 december 2002.

Regeringen föreskriver att 5 § förordningen (2000:271) om innesluten användning av genetiskt modifierade organismer skall ha följande lydelse.

Bestämmelserna i 7–34 §§ gäller inte förvaring, odling, transport, destruktion, bortskaffande eller användning av genetiskt modifierade organismer som har släppts ut på marknaden i enlighet med

 1. rådets direktiv 90/220/EEG av den 23 april 1990 om avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön1)

  1)

  EGT L 117, 8.5.1990, s. 15 (Celex 31990L0220).

  , senast ändrat genom direktiv 97/35/EG2)

  2)

  EGT L 169, 27.6.1997, s. 72 (Celex 31997L0035).

  eller Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/18/EG av den 12 mars 2001 om avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön och om upphävande av rådets direktiv 90/220/EEG3)

  3)

  EGT L 106, 17.4.2001, s. 1 (Celex 32001L0018).

  ,

 2. annan gemenskapslagstiftning som innehåller föreskrifter om en särskild miljöriskbedömning som liknar den som föreskrivs i direktiv 2001/18/EG,

 3. förordningen (1994:901) om genetiskt modifierade organismer eller förordningen (2002:1086) om utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön.

Undantagsbestämmelserna i första stycket får inte tillämpas om den inneslutna användningen avviker från villkor för tillstånd att släppa ut organismerna på marknaden.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2002:1087

Denna förordning träder i kraft den 17 januari 2003.

På regeringens vägnar

LENA SOMMESTAD
Kathrin Flossing
(Miljödepartementet)