Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2002:1112

Utkom från trycket den 30 december 2002
Lag om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.;
utfärdad den 19 december 2002.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.

1)

Prop. 2001/02:185, bet. 2002/03:SfU4, rskr. 2002/03:47.

dels att 1 § skall ha följande lydelse,

dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 3 a §, av följande lydelse.

2) I denna lag ges bestämmelser om sysselsättning för och bistånd till utlänningar som

2)

Senaste lydelse 2001:471.

  1. har ansökt om uppehållstillstånd i Sverige enligt 3 kap. 2 eller 3 § utlänningslagen (1989:529) (asylsökande),

  2. har beviljats uppehållstillstånd med tillfälligt skydd eller uppehållstillstånd efter tillfälligt skydd med stöd av bestämmelserna i 2 a kap. 2, 3, 4 eller 6 § utlänningslagen och som inte är folkbokförda här i landet, eller

  3. har ansökt om uppehållstillstånd i Sverige och av särskilda skäl medgetts rätt att vistas här medan ansökan prövas.

Den som omfattas av denna lag har inte rätt till bistånd enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453) för förmåner av motsvarande karaktär.

Barn under 18 år som saknar uppehållstillstånd och som inte vistas på en förläggning omfattas inte av denna lag, om de bor hos en vårdnadshavare som har uppehållstillstånd.

En kommun skall lämna bistånd enligt denna lag till utlänningar som avses i 1 § första stycket 2 om de vistas i kommunen och om biståndet behövs tills dess att Migrationsverket tar över ansvaret för att bistånd lämnas.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2002:1112

Denna lag träder i kraft den 15 januari 2003.

På regeringens vägnar

JAN O. KARLSSON
Carl Henrik Ehrenkrona
(Utrikesdepartementet)