Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS2002-1142

SFS 2002:1142

Utkom från trycket den 30 december 2002
Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi;
utfärdad den 19 december 2002.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om lagen (1994:1776) om skatt på energi

1)

Prop. 2002/03:1, bet. 2002/03:FiU1 och 2002/03:SkU5, rskr. 2002/03:80.

dels att 2 kap. 1 och 10 §§, 6 a kap. 1 och 2 §§, 9 kap. 5 § samt 11 kap. 3 § skall ha följande lydelse,

dels att punkten 2 i övergångsbestämmelserna till lagen (1997:479) om ändring i nämnda lag skall ha följande lydelse.

2) Energiskatt och koldioxidskatt skall, om inte annat följer av andra stycket, betalas för följande bränslen med angivna belopp:

2)

Senaste lydelse 2002:684.

KN-nr

Slag av bränsle

Skattebelopp

 
 
 
 

Energiskatt

Koldioxidskatt

Summa skatt

1. 2710 00 26,

 

Bensin som uppfyller

 
 
 
 

2710 00 27,

 

krav för

 
 
 
 

2710 00 29

 
 
 
 
 

eller

 
 
 
 
 

2710 00 32

 
 
 
 
 
 

a) miljöklass 1

 
 
 
 
 

- motorbensin

 

2 kr 94 öre

 

1 kr 77 öre

 

4 kr 71 öre

 
 
 

per liter

 

per liter

 

per liter

 
 

- alkylatbensin

 

1 kr 41 öre

 

1 kr 77 öre

 

3 kr 18 öre

 
 
 

per liter

 

per liter

 

per liter

 
 

b) miljöklass 2

 

2 kr 97 öre

 

1 kr 77 öre

 

4 kr 74 öre

 
 
 

per liter

 

per liter

 

per liter

 

2. 2710 00 26,

 

Annan bensin

 

3 kr 63 öre

 

1 kr 77 öre

 

5 kr 40 öre

 

2710 00 34

 

än som avses

 

per liter

 

per liter

 

per liter

 

eller

 

under 1

 
 
 
 

3. 2710 00 36

 
 
 
 
 

2710 00 51,

 

Eldningsolja ,

 
 
 
 

2710 00 55,

 

dieselbrännolja ,

 
 
 
 

2710 00 69

 

fotogen, m.m.

 
 
 
 

eller

 

som

 
 
 
 

2710 00 74 –

 
 
 
 
 

2710 00 78

 
 
 
 
 
 

a) har försetts med

 

720 kr per m3

 

2 174 kr per m3

 

2 894 kr per m3

 
 

märkämnen eller ger

 
 
 
 
 

mindre än 85 volymprocent destillat vid 350°C,

 
 
 
 
 

b) inte har försetts med

 
 
 
 
 

märkämnen och ger

 
 
 
 
 

minst 85 volymprocent

 
 
 
 
 

destillat vid 350°C,

 
 
 
 
 

tillhörig

 
 
 
 
 

miljöklass 1

 

1 004 kr per m3

 

2 174 kr per m3

 

3 178 kr per m3

 
 

miljöklass 2

 

1 243 kr per m3

 

2 174 kr per m3

 

3 417 kr per m3

 
 

miljöklass 3 eller inte tillhör någon miljöklass

 

1 556 kr per m3

 

2 174 kr per m3

 

3 730 kr per m3

 

4. ur 2711 12 11–

 

Gasol som används för

 
 
 
 

2711 19 00

 

a) drift av motordrivet

 

0 kr per

 

1 322 kr per

 

1 322 kr per

 
 

fordon, fartyg eller

 

1 000 kg

 

1 000 kg

 

1 000 kg

 
 

luftfartyg

 
 
 
 
 

b) annat ändamål än

 

141 kr per

 

2 286 kr per

 

2 427 kr per

 
 

som avses under a

 

1 000 kg

 

1 000 kg

 

1 000 kg

 

5. ur 2711 29 00

 

Metan som används

 
 
 
 
 

för

 
 
 
 
 

a) drift av motordrivet

 

0 kr per

 

1 087 kr per

 

1 087 kr per

 
 

fordon, fartyg eller

 

1 000 m3

 

1 000 m3

 

1 000 m3

 
 

luftfartyg

 
 
 
 
 

b) annat ändamål än

 

233 kr per

 

1 628 kr per

 

1 861 kr per

 
 

som avses under a

 

1 000 m3

 

1 000 m3

 

1 000 m3

 

6. 2711 11 00,

 

Naturgas som används

 
 
 
 

2711 21 00

 

för

 
 
 
 
 

a) drift av motordrivet

 

0 kr per

 

1 087 kr per

 

1 087 kr per

 
 

fordon, fartyg eller

 

1 000 m3

 

1 000 m3

 

1 000 m3

 
 

luftfartyg

 
 
 
 
 

b) annat ändamål än

 

233 kr per

 

1 628 kr per

 

1 861 kr per

 
 

som avses undera

 

1 000 m3

 

1 000 m3

 

1 000 m3

 

7. 2701, 2702

 

Kolbränslen

 

307 kr per

 

1 892 kr per

 

2 199 kr per

 

eller 2704

 
 

1 000 kg

 

1 000 kg

 

1 000 kg

 

8. 2713 11 00–

 

Petroleumkoks

 

307 kr per

 

1 892 kr

 

2 199 kr per

 

2713 12 00

 
 

1 000 kg

 

per 1 000 kg

 

1 000 kg

 

I fall som avses i 4 kap. 1 § 7 och 8 och 12 § första stycket 4 tas skatt ut med ett belopp som motsvarar skillnaden mellan de skattebelopp som gäller för bränslets olika användningssätt.

För kalenderåret 2004 och efterföljande kalenderår skall de i första stycket angivna skattebeloppen räknas om enligt 10 §.

3) För kalenderåret 2004 och efterföljande kalenderår skall energiskatt och koldioxidskatt betalas med belopp som efter en årlig omräkning motsvarar de i 1 § angivna skattebeloppen multiplicerade med det jämförelsetal, uttryckt i procent, som anger förhållandet mellan det allmänna prisläget i juni månad året närmast före det år beräkningen avser och prisläget i juni 2002.

3)

Senaste lydelse 2001:962.

Regeringen fastställer före november månads utgång de omräknade skattebelopp som enligt denna lag skall tas ut för påföljande kalenderår. Beloppen avrundas till hela kronor och ören.

4) Bränsle som används för nedan angivna ändamål, i förekommande fall med undantag för vissa bränsleslag, skall helt eller delvis befrias från skatt enligt följande, om inte annat anges.

4)

Senaste lydelse 2001:962.

Ändamål

Bränsle som inte

Befrielse från

Befrielse från

Befrielse från

 

ger befrielse

energiskatt

koldioxidskatt

svavelskatt

1. Förbrukning för annat ändamål än motordrift eller uppvärmning eller i en process där bränslet i allt väsentligt används för annat ändamål än motordrift eller uppvärmning

 
 

100 procent

 

100 procent

 

100 procent

 

2. Förbrukning i tåg eller annat spårbundet färdmedel

 

Bensin, bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b

 

100 procent

 

100 procent

 

100 procent

 

3. Förbrukning i skepp, när skeppet inte används för privat ändamål

 

Bensin, bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b

 

100 procent

 

100 procent

 

100 procent

 

4. Förbrukning i båt för vilken medgivande enligt 2 kap. 9 § eller fartygstillstånd enligt fiskelagen (1993:787) meddelats, när båten inte används för privat ändamål

 

Bensin, bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b

 

100 procent

 

100 procent

 

100 procent

 

5. Förbrukning i

 

Annan bensin än

 

100 procent

 

100 procent

 

100 procent

 

a) luftfartyg, när luftfartyget inte används för privat ändamål

 

flygbensin (KN-nr 2710 00 26)

 
 
 
 

b) luftfartyg, när luftfartyget används för privat ändamål eller i luftfartygsmotorer i provbädd eller i liknande anordning

 

Andra bränslen än flygbensin och flygfotogen (KN-nr 2710 00 51)

 

100 procent

 

100 procent

 

100 procent

 

6. Förbrukning vid framställning av mineral- oljeprodukter, kolbränslen, petroleumkoks eller andra produkter för vilka skatteplikt har inträtt för tillverkaren

 
 

100 procent

 

100 procent

 

100 procent

 

7. Förbrukning vid framställning av skattepliktig elektrisk kraft, med de be- gränsningar som följer av 3 §

 

Bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b

 

100 procent

 

100 procent

 

-

 

8. Om skattebefrielse inte följer av tidigare punkter, förbrukning i metallurgiska processer

 

Andra bränslen än kolbränslen och petroleumkoks

 

100 procent

 

100 procent

 

-

 

9. Om skattebefrielse inte följer av tidigare punkter, förbrukning för annat ändamål än drift av motordrivna fordon vid tillverkningsprocessen i industriell verksamhet

 

Bensin, råtallolja, bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b

 

100 procent

 

75 procent

 

-

 

10. Om skattebefrielse inte följer av tidigare punkter, förbrukning för annat ändamål än drift av motordrivna fordon vid växthusuppvärmning i yrkesmässig växthusodling

 

Bensin, råtallolja, bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b

 

100 procent

 

75 procent

 

-

 

11. Om skattebefrielse inte följer av tidigare punkter, förbrukning för annat ändamål än drift av motordrivna fordon i yrkesmässig jordbruks-, skogsbruks- eller vattenbruksverksamhet

 

Bensin, råtallolja, bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b

 

100 procent

 

75 procent

 

-

 

12. Om skattebefrielse inte följer av tidigare punkter, förbrukning i sodapannor, lutpannor, metallurgiska processer eller i processer för framställning av andra mineraliska ämnen än metaller

 
 

-

 

-

 

100 procent

 

13.Förbrukning vid tillverkningsprocessen i gruvindustriell verksamhet för drift av andra motordrivna fordon än personbilar, lastbilar och bussar

 

Andra bränslen än bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b

 

100 procent

 

75 procent

 

-

 

5) Om råtallolja förbrukas för ändamål som anges i 1 § 9–11 medges befrielse från energiskatten med ett belopp som motsvarar den energiskatt och 75 procent av den koldioxidskatt som tas ut på bränsle enligt 2 kap. 1 § första stycket 3 a.

5)

Senaste lydelse 2001:962.

6) Om värme har levererats för tillverkningsprocessen i industriell verksamhet eller för yrkesmässig jordbruks-, skogsbruks- eller vattenbruksverksamhet, medger beskattningsmyndigheten efter ansökan av den som framställt värmen återbetalning av

6)

Senaste lydelse 2001:962.

  1. energiskatten på elektrisk kraft, och

  2. energiskatten och 75 procent av koldioxidskatten på bränsle, dock inte bensin, råtallolja eller bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b, som förbrukats vid framställning av värmen.

Bestämmelserna i första stycket 2 tillämpas även på råtallolja, dock att återbetalning av energiskatt medges till ett belopp som motsvarar den energiskatt och 75 procent av den koldioxidskatt som tas ut på bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 a.

Har beslut om preliminär skattesats meddelats enligt 9 kap. 9 b § medges återbetalning enligt den lägre koldioxidskattesats eller, beträffande råtallolja, energiskattesats som följer av beslutet.

7) Energiskatten utgör

7)

Senaste lydelse 2001:962.

  1. 0 öre per kilowattimme för elektrisk kraft som förbrukas i industriell verksamhet i tillverkningsprocessen eller vid yrkesmässig växthusodling,

  2. 16,8 öre per kilowattimme för annan elektrisk kraft än som avses under 1 och som förbrukas i kommuner som anges i 4 §,

  3. 20,2 öre per kilowattimme för elektrisk kraft som förbrukas för el-, gas, värme- eller vattenförsörjning i andra kommuner än de som anges i 4 §, och

  4. 22,7 öre per kilowattimme för elektrisk kraft som förbrukas i övriga fall.

    För elektrisk kraft som under tiden den 1 november–den 31 mars förbrukas i elektriska pannor som ingår i en elpanneanläggning vars installerade effekt överstiger 2 megawatt, utgör dock energiskatten

  5. 19,2 öre per kilowattimme vid förbrukning i kommuner som anges i 4 § för annat ändamål än industriell verksamhet i tillverkningsprocessen eller yrkesmässig växthusodling, och

  6. 22,7 öre per kilowattimme vid förbrukning för el-, gas-, värme- eller vattenförsörjning i andra kommuner än de som anges i 4 §.

För kalenderåret 2004 och efterföljande kalenderår skall de i första och andra styckena angivna skattebeloppen räknas om på det sätt som i fråga om skatt på bränslen anges i 2 kap. 10 §. Belopp som anges i tiondels ören skall dock avrundas till hela tiondels ören.

Övergångsbestämmelserna

2.8) För tid fram till den 1 januari 2004 medger beskattningsmyndigheten efter ansökan, utöver vad som framgår av den nya lydelsen av 9 kap. 9 §, att vid industriell framställning av produkter av andra mineraliska ämnen än metaller koldioxidskatten på annat bränsle än sådant som beskattas som mineraloljeprodukt och som förbrukats för annat ändamål än drift av motordrivna fordon tas ut med sådant belopp att skatten för den som bedriver framställningen inte överstiger 1,2 procent av de framställda produkternas försäljningsvärde.

8)

Senaste lydelse 2000:1155.

Ansökan om nedsättning enligt första stycket skall omfatta en period om ett kalenderår och skall lämnas in till beskattningsmyndigheten senast inom ett år efter kalenderårets utgång.

Bestämmelserna i 9 kap. 9 a och 9 b §§ tillämpas även på sådan nedsättning som avses i första stycket.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2002:1142

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM
Agneta Bergqvist
(Finansdepartementet)