Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2002:1152

Utkom från trycket den 10 januari 2003
Lag om ändring i lagen (1992:318) om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom Kulturdepartementets verksamhetsområde;
utfärdad den 19 december 2002.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 8 och 13 §§ lagen (1992:318) om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom Kulturdepartementets verksamhetsområde skall upphöra att gälla vid utgången av februari 2003.

1)

Prop. 2001/02:191, bet. 2002/03:KU13, rskr. 2002/03:38.

På regeringens vägnar

MARITA ULVSKOG
Martin Holmgren
(Kulturdepartementet)