Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2003:68

Utkom från trycket den 11 mars 2003
Förordning om ändring i förordningen (2000:704) om internationell rättslig hjälp i brottmål;
utfärdad den 27 februari 2003.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2000:704) om internationell rättslig hjälp i brottmål att 1 och 5 §§ skall ha följande lydelse.

Denna förordning innehåller bestämmelser om tillämpning av lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål.

I fråga om rättslig hjälp till eller från Internationella brottmålsdomstolen finns särskilda bestämmelser.

När en åklagare skall hålla förhör enligt bestämmelserna om förundersökning i brottmål, när en domstol skall hålla förhandling enligt 4 kap. 2, 15 eller 16 § lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål, eller när en annan åtgärd skall vidtas och företrädare för den utländska myndigheten har rätt att delta, skall den utländska myndigheten underrättas om tid och plats för förhöret, förhandlingen eller åtgärden, om myndigheten begärt detta.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2003:68

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2003.

På regeringens vägnar

MONA SAHLIN
Ulf Wallentheim
(Justitiedepartementet)