Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2003:75

Utkom från trycket den 18 mars 2003
Förordning om ändring i stiftelseförordningen (1995:1280);
utfärdad den 27 februari 2003.

Regeringen föreskriver att 20 och 23 §§ stiftelseförordningen (1995:1280) skall ha följande lydelse.

1) En stiftelse som är skyldig att upprätta årsredovisning skall betala en årlig tillsynsavgift. För stiftelser som utövar näringsverksamhet är avgiften 600 kr och för övriga stiftelser 400 kr.

1)

Senaste lydelse 1998:652.

Stiftelser som enligt 9 kap. 10 § första stycket stiftelselagen (1994:1220) står under begränsad tillsyn eller som står under kontroll av Stiftelsen för insamlingskontroll skall betala tillsynsavgift endast om de förvaltas av en statlig myndighet och värdet av deras tillgångar vid utgången av föregående räkenskapsår överstiger etthundra prisbasbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring. För sådana stiftelser är avgiften 200 kr.

En pensionsstiftelse eller personalstiftelse enligt lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m. skall betala 600 kr i årlig tillsynsavgift.

Tillsynsavgiften skall betalas senast sex månader efter utgången av stiftelsens senaste räkenskapsår.

2) Understiger värdet av tillgångarna i en stiftelse som förvaltas av en statlig myndighet vid utgången av föregående räkenskapsår etthundra prisbasbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring, utses och entledigas revisor i stiftelsen av myndighetens styrelse, om det finns en sådan, och annars av myndighetens chef. I övriga fall utses och entledigas revisor i stiftelser som förvaltas av en statlig myndighet av Länsstyrelsen i Stockholms län.

2)

Senaste lydelse 1999:1164. Ändringen innebär bl.a. att tredje stycket upphävs.

Första stycket gäller inte om annat följer av stiftelseförordnandet eller om annat har beslutats av regeringen för ett särskilt fall.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2003:75

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2003.

2. För tiden från och med den 1 juli 2003 till och med den 31 december 2003 är avgiften enligt 20 § andra stycket 100 kr.

På regeringens vägnar

MONA SAHLIN
Sten Andersson
(Justitiedepartementet)