Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2003:80

Utkom från trycket den 18 mars 2003
Förordning om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd;
utfärdad den 27 februari 2003.

Regeringen föreskriver att bilagan till förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd skall ha följande lydelse.

Bilaga1)

Förteckning över miljöfarlig verksamhet för vilken tillstånds- eller anmälningsplikt gäller enligt 5 eller 21 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

VERKSAMHETER

Benämning av miljöfarlig verksamhet som skall tillståndsprövas eller anmälas enligt 9 kap. 6 § miljöbalken

Kod utifrån SNI

Prövningsnivå

 

VATTENFÖRSÖRJNING

 
 
 

vattenverk för mer än 5000 personer

 

41.0

 

C

 

RIVNING, M.M.

 
 
 

verksamhet varigenom kärnkraftverk eller annan kärnreaktor nedmonteras eller avvecklas, från det att reaktorn stängs av till dess att reaktorn upphört genom att allt kärnbränsle och annat radioaktivt kontaminerat material varaktigt har avlägsnats från anläggningsplatsen

 

45.110-1

 

A

 

MOTORFORDON OCH DRIVMEDEL

 
 
 

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2003:80

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2003.

På regeringens vägnar

LENA SOMMESTAD
Kathrin Flossing
(Miljödepartementet)