Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2003:82

Utkom från trycket den 18 mars 2003
Förordning om ändring i förordningen (1982:306) med vissa bestämmelser om utlämning för brott;
utfärdad den 6 mars 2003.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1982:306) med vissa bestämmelser om utlämning för brott

dels att nuvarande 9 a § skall betecknas 9 c §,

dels att 3, 4, 5 a, 5 b och 7 §§ skall ha följande lydelse,

dels att det i förordningen skall införas två nya paragrafer, 9 a och 9 b §§, av följande lydelse.

1) Framställning om utlämning från utomnordisk stat för verkställighet av

1)

Senaste lydelse 2001:636.

  • fängelsestraff görs av Kriminalvårdsstyrelsen,

  • rättspsykiatrisk vård görs av Socialstyrelsen,

  • sluten ungdomsvård görs av Statens institutionsstyrelse.

Framställningen skall överlämnas till Justitiedepartementet för vidarebefordran till den främmande staten.

2) En framställning som avses i 3 § skall åtföljas av en bestyrkt kopia av den dom som skall verkställas. Vidare skall, om möjligt, uppgift lämnas om hur lång tid som återstår att verkställa. Tillämpliga bestämmelser bör också redovisas. Kriminalvårdsstyrelsen, Socialstyrelsen eller Statens institutionsstyrelse kan samråda med Justitiedepartementet i frågan om ytterligare utredning behöver bifogas.

2)

Senaste lydelse 2001:636.

3) Riksåklagaren, Kriminalvårdsstyrelsen, Socialstyrelsen, Statens institutionsstyrelse eller åklagare som gjort en framställning om utlämning får lämna kompletterande information till en behörig myndighet i en medlemsstat i Europeiska unionen. Sådan direkt kommunikation får även ske om det har avtalats i en internationell överenskommelse som är bindande för Sverige eller om den andra staten tillåter det.

3)

Senaste lydelse 2001:715.

4) När det följer av en internationell överenskommelse som är bindande för Sverige, att den som har utlämnats för brott till Sverige kan lämna sitt samtycke till åtal eller straff för annat brott som han eller hon har begått före utlämningen eller till att vidareutlämnas till en annan stat, utan att medgivande måste inhämtas från den stat från vilken utlämning har skett, skall samtycket lämnas skriftligen enligt formulär som fastställs av Riksåklagaren.

4)

Senaste lydelse 2001:715.

Samtycket lämnas till den tjänsteman som Riksåklagaren, Kriminalvårdsstyrelsen eller Statens institutionsstyrelse har förordnat att motta en sådan förklaring, till chefsöverläkaren vid den enhet där den dömde vårdas eller inför den åklagare som verkställer utredningen.

Den handling där samtycket lämnas skall om möjligt vara avfattad på det språk som normalt används av den som har utlämnats. Den som har utlämnats skall underrättas om innebörden av samtycket. Om ett annat språk används, skall på handlingen antecknas vilka åtgärder som har vidtagits för att kontrollera att den som har utlämnats har förstått innebörden av samtycket.

Samtycke skall lämnas i närvaro av vittne. Vittnet skall på den handling där samtycket lämnas skriftligen bekräfta att den som har utlämnats har undertecknat handlingen frivilligt.

5) Framställning om utlämning från Danmark, Finland, Island eller Norge görs av polis- eller åklagarmyndighet på begäran av

5)

Senaste lydelse 2001:636.

  • Kriminalvårdsstyrelsen för verkställighet av fängelsestraff,

  • Socialstyrelsen för verkställighet av rättspsykiatrisk vård,

  • Statens institutionsstyrelse för verkställighet av sluten ungdomsvård.

Vid en sådan framställning skall det fogas en bestyrkt kopia av den dom som skall verkställas samt övrig utredning som anges i 4 §.

Riksåklagaren får i ett ärende om utlämning till Sverige godta villkor om att den som begärs utlämnad återförs till den andra staten för att där verkställa ett fängelsestraff eller annan frihetsberövande påföljd som personen har dömts till i Sverige.

Om någon skall återföras enligt 9 a § skall den ansvariga myndigheten se till att verkställigheten av straffet eller påföljden överförs till den andra staten och att personen förs dit när domen har vunnit laga kraft. Myndigheten får, om det behövs, begära hjälp av polismyndigheten i den ort där personen vistas.

Ansvarig myndighet enligt första stycket är

  • Kriminalvårdsstyrelsen, om påföljden är fängelse,

  • Socialstyrelsen, om påföljden är rättspsykiatrisk vård,

  • Statens institutionsstyrelse, om påföljden är sluten ungdomsvård.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2003:82

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2003.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTRÖM
Cecilia Bergman
(Justitiedepartementet)