Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2003:109

Utkom från trycket den 8 april 2003
Förordning om ändring i patentkungörelsen (1967:838);
utfärdad den 27 mars 2003.

Regeringen föreskriver att 53 § patentkungörelsen (1967:838)1) skall ha följande lydelse.

1)

Kungörelsen omtryckt 1991:1331.

2) En internationell patentansökan som inges till Patentverket skall in-ges i ett exemplar. Den skall vara skriven på svenska, danska, finska, norska eller engelska. Ansökningshandlingen får vara skriven på engelska även om ansökningen i övrigt är skriven på något annat språk.

2)

Senaste lydelse 1993:197.

Om ansökan är skriven på något annat språk än engelska skall sökanden till Patentverket ge in en översättning av ansökan till engelska i enlighet med regel 12.4.a i tillämpningsföreskrifterna till konventionen om patentsamarbete. Om en sådan översättning inte har givits in inom fjorton månader från den internationella ingivningsdagen eller begärd prioritetsdag får Patentverket förelägga sökanden att inom sexton månader från nämnda dag ge in översättningen och betala en förseningsavgift motsvarande 50 procent av den grundavgift som anges i 52 § andra stycket 1.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2003:109

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2003.

På regeringens vägnar

LEIF PAGROTSKY
Margareta Gårdmark Nylén
(Näringsdepartementet)