Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2003:115

Utkom från trycket den 15 april 2003
Lag om ändring i förmånsrättslagen (1970:979);
utfärdad den 3 april 2003.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 4 § förmånsrättslagen (1970:979)2) skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2002/03:40, bet. 2002/03:NU6, rskr. 2002/03:133.

2)

Lagen omtryckt 1975:1248.

3) Förmånsrätt följer med

3)

Senaste lydelse1998:1486.

  1. sjöpanträtt och luftpanträtt,

  2. handpanträtt och rätt att kvarhålla lös egendom till säkerhet för fordran (retentionsrätt), panträtt på grund av registrering eller underrättelse enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument samt panträtt på grund av registrering enligt lagen (2003:113) om elcertifikat,

  3. panträtt på grund av inteckning i skepp eller skeppsbygge eller i luftfartyg och reservdelar till luftfartyg,

  4. registrering av båtbyggnadsförskott enligt lagen (1975:605) om registrering av båtbyggnadsförskott.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2003:115

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2003.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTRÖM
Dag Mattsson
(Justitiedepartementet)