Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2003:167

Utkom från trycket den 7 maj 2003
Lag om ändring i tobakslagen (1993:581);
utfärdad den 24 april 2003.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 15 § tobakslagen (1993:581)2) skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2002/03:87, bet. 2002/03:SoU16, rskr. 2002/03:152.

2)

Lagen omtryckt 1996:941.

15 §

3) En marknadsföringsåtgärd som strider mot 14–14 b §§ skall vid tilllämpningen av 4, 14 och 19 §§ marknadsföringslagen (1995:450) anses vara otillbörlig mot konsumenter. En marknadsföringsåtgärd som strider mot 14 § första stycket andra och tredje meningen eller 14 a § första stycket 2 kan medföra marknadsstörningsavgift enligt bestämmelserna i 2228 §§ marknadsföringslagen.

3)

Senaste lydelse 2002:811.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2003:167

Denna lag träder i kraft den 30 september 2003.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Björn Reuterstrand
(Socialdepartementet)