Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2003:168

Utkom från trycket den 7 maj 2003
Lag om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank;
utfärdad den 16 april 2003.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank2)

1)

2002/03:RB3, bet. 2002/03:FiU12, rskr. 2002/03:112.

2)

Lagen omtryckt 1999:19. Senaste lydelse av 7 kap. 8 § 1999:416.

dels att 7 kap. 8 § skall upphöra att gälla,

dels att 6 kap. 5 och 9 §§ samt 11 kap. 3 och 4 §§ skall ha följande lydelse.

Riksbanken får i penningpolitiskt syfte

  1. bevilja kredit mot betryggande säkerhet och ta emot inlåning,

  2. köpa, sälja och förmedla värdepapper, valuta samt rättigheter och skyldigheter som anknyter till sådana tillgångar,

  3. ge ut egna skuldebrev.

Allmänt gällande räntevillkor för Riksbankens in- och utlåning enligt första stycket 1 skall offentliggöras.

3) Efter anmodan av Riksbanken skall ett finansinstitut eller annat företag som står under tillsyn av Finansinspektionen till Riksbanken lämna de uppgifter som Riksbanken anser nödvändiga för att

3)

Ändringen innebär bl.a. att tredje stycket upphävs.

  1. följa utvecklingen på valuta- och kreditmarknaderna,

  2. övervaka betalningssystemets stabilitet.

Den som för egen eller annans räkning har utfört transaktioner med utländsk motpart eller hållit tillgångar och skulder med utlandsanknytning är skyldig att till Riksbanken lämna de uppgifter som behövs som underlag för Riksbankens betalningsbalansstatistik och för statistik över utlandsställningen.

Riksbanken får utfärda närmare föreskrifter om uppgiftsskyldigheten enligt första och andra stycket. Om någon inte fullgör föreskriven skyldighet får Riksbanken förelägga honom vite.

Den som inte fullgör sin skyldighet enligt 6 kap. 9 § att lämna uppgifter eller visa upp handlingar eller som lämnar oriktig uppgift när skyldigheten fullgörs skall dömas till böter, om gärningen inte är belagd med straff i brottsbalken. Om ett vite har förelagts med stöd av 6 kap. 9 § tredje stycket, får dock inte dömas till straff för gärning som omfattas av föreläggandet.

I ringa fall skall inte dömas till ansvar.

Riksbanken skall utan hinder av vad som föreskrivs i 8 kap. 8 § sekretesslagen (1980:100) underrätta polismyndighet eller åklagarmyndighet om det i verksamhet som avses i dessa bestämmelser framkommer uppgifter som ger anledning att anta att ett brott har begåtts.

Om det finns särskilda skäl får Riksbanken underlåta att lämna sådan underrättelse.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2003:168

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2003.

2. Äldre bestämmelserna i 7 kap. 8 § skall dock tillämpas till och med den 30 juni 2003.

På regeringens vägnar

GUNNAR LUND
Carina Lindfelt
(Finansdepartementet)