Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2003:171

Utkom från trycket den 7 maj 2003
Lag om ändring i lagen (1994:1811) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m.;
utfärdad den 16 april 2003.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 1 § lagen (1994:1811) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m. skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2002/03:26, bet. 2002/03:FöU2, rskr. 2002/03:141.

Denna lag gäller för

  1. totalförsvarspliktiga under den tid då de är skyldiga att fullgöra värnplikt eller civilplikt enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt,

  2. dem som genomgår utbildning för att få militär anställning i Försvarsmakten,

  3. hemvärnsmän under den tid då de är tjänstgöringsskyldiga,

  4. dem som genom krigsfrivilligavtal eller annat avtal åtagit sig att tjänstgöra frivilligt i befattningar i Försvarsmaktens krigsorganisation, under den tid då de är tjänstgöringsskyldiga,

  5. dem som tjänstgör utomlands i utlandsstyrkan inom Försvarsmakten.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2003:171

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2003.

På regeringens vägnar

LENI BJÖRKLUND
Ingvar Åkesson
(Försvarsdepartementet)