Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2003:175

Utkom från trycket den 7 maj 2003
Förordning om ändring i förordningen (1992:391) om uttagning av egendom för totalförsvarets behov;
utfärdad den 16 april 2003.

Regeringen föreskriver att 12–14, 30 och 31 §§ förordningen (1992:391) om uttagning av egendom för totalförsvarets behov skall ha följande lydelse.

12 §

1) Uttagningsmyndighet för fartyg är Försvarsmakten.

1)

Senaste lydelse 1994:396.

Försvarsmakten skall ta ut lämpliga fartyg efter hörande av Sjöfartsverket samt företrädare för handelstonnaget och yrkesfisket.

13 §

Andra behovsmyndigheter än Försvarsmakten skall föreslå Försvarsmakten vilka fartyg som bör tas ut. Om det kan ske, skall därvid för varje fartyg anges avsett ändamål, tid under vilken fartyget beräknas komma att behövas och de förhållanden i övrigt som har betydelse för uttagningen.

14 §

En behovsmyndighet får besluta om besiktning av fartyg som kan komma i fråga för uttagning eller som har uttagits för myndighetens räkning.

Vid besiktning av skepp skall företrädare för det sjöfartsinspektionsområde där besiktningen äger rum beredas tillfälle att närvara.

30 §

2) Föreskrifter för hur den egendom som finns tillgänglig för uttagning skall fördelas mellan olika behov för vilka uttagning bör ske meddelas av Försvarsmakten efter hörande av Statens räddningsverk och Krisberedskapsmyndigheten. Försvarsmakten skall dessutom i fråga om föreskrifter för fördelning av fartyg höra Sjöfartsverket, i fråga om föreskrifter för fördelning av luftfartyg höra Luftfartsverket och i fråga om föreskrifter för fördelning av jordbrukstraktorer höra Statens jordbruksverk.

2)

Senaste lydelse 2002:499.

31 §

3) Föreskrifter för verkställighet av denna förordning meddelas i övrigt i fråga om

3)

Senaste lydelse 2002:499.

  1. uttagning av mark och byggnader av Krisberedskapsmyndigheten efter hörande av Försvarsmakten,

  2. uttagning av fartyg av Försvarsmakten efter hörande av Sjöfartsverket,

  3. uttagning av luftfartyg av Luftfartsverket efter hörande av Försvarsmakten,

  4. uttagning av fordon av Försvarsmakten efter hörande av Vägverket,

  5. uttagning av radioanläggning av Post- och telestyrelsen efter hörande av Försvarsmakten,

  6. uttagning av hundar av Försvarsmakten.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2003:175

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2003.

På regeringens vägnar

LENI BJÖRKLUND
Ingvar Åkesson
(Försvarsdepartementet)