Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2003:186

Utkom från trycket den 13 maj 2003
Lag om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank;
utfärdad den 24 april 2003.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 2 kap. 1 § och 4 kap. 1 § lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank2) skall ha följande lydelse.

1)

2002/03:RS1, bet. 2002/03:KU15, rskr. 2002/03:130.

2)

Lagen omtryckt 1999:19.

Ledamöter av fullmäktige får inte

  1. vara statsråd,

  2. vara ledamot av Riksbankens direktion,

  3. vara ledamot eller suppleant i styrelsen för en bank eller ett annat företag som står under Finansinspektionens tillsyn eller

  4. inneha en annan anställning eller ett annat uppdrag som gör dem olämpliga för uppdraget som fullmäktig.

Ledamöterna får inte heller vara underåriga, i konkurs, underkastade näringsförbud eller ha förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken.

Om en ledamot tar en sådan anställning eller ett sådant uppdrag som kan strida mot bestämmelserna i första stycket, skall riksdagen på förslag av finansutskottet entlediga ledamoten från uppdraget i fullmäktige. De anställningar eller uppdrag som en ledamot tar skall anmälas till riksdagen.

Denna bestämmelse finns i tilläggsbestämmelsen 8.7.1 till riksdagsordningen.

Uppkommer i Riksbankens verksamhet anledning att väcka en fråga om författningsändring eller någon annan åtgärd från statens sida, får fullmäktige eller direktionen inom sitt respektive ansvarsområde göra framställning i ämnet till riksdagen enligt tilläggsbestämmelsen 3.8.3 till riksdagsordningen eller till regeringen.

Innan en framställning till riksdagen eller regeringen görs skall fullmäktige och direktionen samråda med varandra.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2003:186

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2003.

På regeringens vägnar

GUNNAR LUND
Carina Lindfelt
(Finansdepartementet)