Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2003:195

Utkom från trycket den 27 maj 2003
Lag om ändring i tandvårdslagen (1985:125);
utfärdad den 15 maj 2003.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 11 § tandvårdslagen (1985:125) skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2002/03:20, bet. 2002/03:SoU12, rskr. 2002/03:158.

11 §

2) Ledningen av folktandvården skall utövas av en eller flera nämnder. För en sådan nämnd gäller vad som är föreskrivet om nämnder i kommunallagen (1991:900). Särskilda bestämmelser om gemensam nämnd finns i lagen (2003:192) om gemensam nämnd inom vård- och omsorgsområdet.

2)

Senaste lydelse 1991:905.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2003:195

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2003.

På regeringens vägnar

LARS ENGQVIST
Björn Reuterstrand
(Socialdepartementet)