Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2003:217

Utkom från trycket den 2 juni 2003
Lag om ändring i lagen (1998:489) om försöksverksamhet med villkorlig körkortsåterkallelse;
utfärdad den 15 maj 2003.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om lagen (1998:489) om försöksverksamhet med villkorlig körkortsåterkallelse

1)

Prop. 2002/03:55, bet. 2002/03:TU4, rskr. 2002/03:161.

 • dels att 1, 2, 4 och 6 §§ skall ha följande lydelse,

 • dels att ikraftträdandebestämmelsen skall ha följande lydelse.

1 §

Denna lag innehåller bestämmelser om försöksverksamhet med villkorlig återkallelse av körkort under en villkorstid.

Lagen är tillämplig för sådana körkortshavare med förarbehörighet B, BE, C, CE, D eller DE som är folkbokförda i Sverige och vilkas körkort skall återkallas med stöd av 5 kap. 3 § 1 körkortslagen (1998:488) på grund av brott mot 4 eller 4 a § lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott till följd av alkoholförtäring.

2 §

Med villkorlig körkortsåterkallelse förstås att rätten att köra ett körkortspliktigt fordon, för vilket krävs körkortsbehörighet B, BE, C, CE, D eller DE, under viss angiven tid (villkorstid) är begränsad till att gälla inom svenskt territorium och att därvid särskilda villkor skall gälla för förare och fordon. Begränsningarna skall anges på körkortet.

Med alkolås förstås en sådan anordning i ett fordon som hindrar att fordonet startas och körs av förare som har alkohol i utandningsluften.

4 §

Till ansökan skall fogas,

 1. ett läkarintyg enligt särskilt formulär

 2. ett avtal om leverans, inmontering av alkolås och hyra av alkolås, samt

 3. en förklaring i vilken sökanden förklarar sig villig att följa de särskilda villkor för fortsatt innehav av förarbehörighet som gäller enligt denna lag.

6 §

Bifalls en ansökan gäller en villkorstid om två år. Körkortshavaren skall under denna tid

 1. iaktta villkoret att inte köra andra körkortspliktiga fordon än sådana som är utrustade med ett godkänt alkolås,

 2. iaktta meddelade föreskrifter om installation, användning och kontroller av alkolås,

 3. genom läkarintyg regelbundet styrka nyktert levnadssätt och

 4. iaktta föreskrifter som meddelats med stöd av denna lag och de krav som i övrigt gäller för ett fortsatt körkortsinnehav.

Villkorstiden räknas från den dag då beslut om villkorlig återkallelse meddelas.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2003:217

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer och upphör att gälla den 1 februari 2009. För den som fått ansökan beviljad enligt 6 § och då villkorstiden inte löpt ut innan lagen upphör att gälla, skall dock bestämmelserna fortsätta att tillämpas.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2003:217
 1. Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2003.

 2. För den som fått ansökan beviljad enligt 6 § och för vilken villkorstiden inte löpt ut före ikraftträdandet, skall de äldre bestämmelserna fortsätta att tillämpas. Den för vilken villkorstiden inte löpt ut före ikraftträdandet kan dock ansöka om villkorlig körkortsåterkallelse enligt de nya bestämmelserna. Villkorstiden skall i ett sådant fall räknas från den dag då det första beslutet om villkorlig återkallelse meddelades.

På regeringens vägnar

ULRICA MESSING
Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)