Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2003:230

Utkom från trycket den 2 juni 2003
Lag om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152);
utfärdad den 22 maj 2003.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 18 kap. 46 § samt 19 kap. 8 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2002/03:96, bet. 2002/03:SkU14, rskr. 2002/03:166.

2) Bestämmelserna i denna lag om omprövning och överklagande av beslut om fastighetstaxering gäller i tillämpliga delar för beslut om förseningsavgift.

2)

Senaste lydelse 1997:521.

I fråga om debitering och betalning av förseningsavgift enligt denna lag gäller bestämmelserna i skattebetalningslagen (1997:483).

3) Den som under andra året före taxeringsåret äger en småhusenhet, som förvärvats under tredje året före taxeringsåret, är efter föreläggande av skattemyndighet skyldig att lämna de uppgifter som behövs till ledning inför allmän fastighetstaxering.

3)

Senaste lydelse 1993:1193. Ändringen innebär bl.a. att sista stycket upphävs.

Den som under andra eller tredje året före taxeringsåret äger en hyreshusenhet, industrienhet eller lantbruksenhet är efter föreläggande av skattemyndighet skyldig att lämna de uppgifter som behövs till ledning inför allmän fastighetstaxering.

Den som under andra året före taxeringsåret är innehavare av täktenhet eller annan taxeringsenhet på vilken täktverksamhet pågår eller annars är tillåten, är efter föreläggande från skattemyndighet skyldig att till ledning inför allmän fastighetstaxering lämna uppgift om de priser som under andra året före taxeringsåret uppburits för brytvärd fyndighet.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2003:230

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2003.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM
Hases Per Sjöblom
(Finansdepartementet)