Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2003:233

Utkom från trycket den 2 juni 2003
Lag om ändring i lagen (2001:99) om den officiella statistiken;
utfärdad den 22 maj 2003.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 7 § lagen (2001:99) om den officiella statistiken skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2002/03:95, bet. 2002/03:FiU25, rskr. 2002/03:188.

§ Näringsidkare skall för den officiella statistiken lämna uppgifter om

 1. namn- och person- eller organisationsnummer för den som bedriver verksamheten,

 2. produktion av varor och tillhandahållande av tjänster,

 3. förbrukning av varor och anlitande av tjänster,

 4. antalet anställda, deras sysselsättning, löner och yrken samt vakanser,

 5. lagerhållning,

 6. investeringar,

 7. beställningar, köp, försäljningar och leveranser av varor och tjänster,

 8. priser för varor och tjänster,

 9. intäkter och kostnader,

 10. import och export,

 11. energiåtgång,

 12. tillgångar och skulder,

 13. sparande samt kapital-, kredit- och valutaförhållanden,

 14. omfattning av upplåtelse och nyttjanderätt,

 15. miljöskyddskostnader.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2003:233

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2003.

På regeringens vägnar

GUNNAR LUND
Lilian Wiklund
(Finansdepartementet)