Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2003:238

Utkom från trycket den 5 juni 2003
Förordning om ändring i förordningen (1996:271) om mål och ärenden i allmän domstol;
utfärdad den 22 maj 2003.

Regeringen föreskriver att 26 § förordningen (1996:271) om mål och ärenden i allmän domstol skall ha följande lydelse.

1) En dom eller ett slutligt beslut skall sändas till parterna inom den tid och på det sätt som anges i förordningen (2003:234) om tiden för tillhandahållande av domar och beslut, m.m. Om det har förekommit en skiljaktig mening skall den bifogas.

1)

Senaste lydelse 1998:1594.

Om ett beslut som varken är slutligt eller har meddelats vid ett sammanträde kan överklagas särskilt, bör det inom samma tid och på samma sätt sändas till den som kan överklaga beslutet. Om beslutet har fattats utan att en part har hörts, behöver dock beslutet inte sändas till den parten förrän det kan göras utan att verkställigheten av beslutet riskeras.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2003:238

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2003.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTRÖM
Per Hall
(Justitiedepartementet)