Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2003:241

Utkom från trycket den 5 juni 2003
Förordning om ändring i förordningen (1996:379) med hovrättsinstruktion;
utfärdad den 22 maj 2003.

Regeringen föreskriver att 18 § förordningen (1996:379) med hovrättsinstruktion skall ha följande lydelse.

1) Hovrätten får förordna anställda som har tillräcklig kunskap och erfarenhet att på eget ansvar

1)

Senaste lydelse 2000:365.

 1. föra dagböcker,

 2. i den utsträckning som hovrätten bestämmer sköta sådan skriftväxling som följer av föreskrifter i lagar eller andra författningar,

 3. underteckna och expediera

  a. kallelser, förelägganden och andra meddelanden, dock inte underteckna kallelser enligt lagen (1974:752) om nordisk vittnesplikt m.m.,

  b. förordnanden av rättshjälpsbiträde, målsägandebiträde, offentligt biträde och offentlig försvarare,

  c. beslut om personutredning och läkarintyg enligt lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m. samt begäran om yttrande från frivårdsmyndighet enligt 25 § frivårdsförordningen (1983:250),

 4. fullgöra hovrättens uppgifter i samband med delgivningar,

 5. expediera domar, beslut, protokoll och andra handlingar,

 6. föra de anteckningar om rättshjälpskostnader som har föreskrivits,

 7. utfärda lagakraft- och diariebevis,

 8. fullgöra uppgifter enligt förordningen (2003:234) om tiden för tillhandahållande av domar och beslut, m.m. och avgiftsförordningen (1992:191),

 9. besluta om ersättning enligt förordningen (1982:805) om ersättning av allmänna medel till vittnen, m.m. och om ersättning till tolkar,

 10. förvalta förskottskassan samt betala ut förskott och ersättningar av allmänna medel till parter, vittnen, sakkunniga m.fl.,

 11. ta emot överklaganden av hovrättens domar eller beslut och pröva om överklagandet har kommit in i rätt tid samt, om så är fallet, vidta de åtgärder som detta föranleder,

 12. fullgöra uppgifter enligt förordningen (1996:271) om mål och ärenden i allmän domstol när det gäller underrättelser och anteckningar om felsända skrivelser,

 13. ombesörja renovationer i målen, och

 14. förordna tolk.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2003:241

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2003.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTRÖM
Per Hall
(Justitiedepartementet)