Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2003:242

Utkom från trycket den 5 juni 2003
Förordning om ändring i förordningen (1996:380) med kammarrättsinstruktion;
utfärdad den 22 maj 2003.

Regeringen föreskriver att 18 § förordningen (1996:380) med kammarrättsinstruktion skall ha följande lydelse.

1) Kammarrätten får förordna anställda som har tillräcklig kunskap och erfarenhet att på eget ansvar

1)

Senaste lydelse 2001:40.

 1. föra dagböcker,

 2. begära in handlingar från en underinstans,

 3. i den utsträckning som kammarrätten bestämmer sköta sådan skriftväxling som följer av föreskrifter i lagar eller andra författningar,

 4. underteckna och expediera kallelser, förelägganden och andra meddelanden,

 5. fullgöra kammarrättens uppgifter i samband med delgivningar,

 6. expediera domar, beslut, protokoll och andra handlingar,

 7. föra de anteckningar om rättshjälpskostnader som har föreskrivits,

 8. utfärda lagakraft- och diariebevis,

 9. fullgöra uppgifter enligt förordningen (2003:234) om tiden för tillhandahållande av domar och beslut, m.m. och avgiftsförordningen (1992:191),

 10. besluta om ersättning enligt förordningen (1982:805) om ersättning av allmänna medel till vittnen, m.m., om ersättning till tolkar och om ersättning för utförande av uppdrag enligt 21 kap. 2 § föräldrabalken,

 11. förvalta förskottskassan samt betala ut förskott och ersättningar av allmänna medel till parter, vittnen, sakkunniga m.fl.,

 12. ta emot överklaganden av kammarrättens domar eller beslut och pröva om överklagandet har kommit in i rätt tid samt, om så är fallet, vidta de åtgärder som detta föranleder, och

 13. förordna tolk.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2003:242

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2003.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTRÖM
Per Hall
(Justitiedepartementet)