Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2003:261

Utkom från trycket den 5 juni 2003
Förordning om ändring i avgiftsförordningen (1992:191);
utfärdad den 28 maj 2003.

Regeringen föreskriver att 22 § avgiftsförordningen (1992:191) skall ha följande lydelse.

22 §

1) I förordningen (2003:234) om tiden för tillhandahållande av domar och beslut, m.m. finns bestämmelser om hur avgiftsbelagda handlingar skall lämnas ut.

1)

Senaste lydelse 1993:1255.

I fråga om fordran på avgift för kopior, bevis och registerutdrag m.m. finns bestämmelser i 30 a §.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2003:261

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2003.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM
Lilian Wiklund
(Finansdepartementet)