Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2003:296

Utkom från trycket den 11 juni 2003
Lag om ändring i lagen (2002:1032) om ändring i lagen (1994:260) om offentlig anställning;
utfärdad den 28 maj 2003.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 3 § lagen (1994:260) om offentlig anställning i stället för dess lydelse enligt lagen (2002:1032) om ändring i nämnda lag skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2002/03:47, bet. 2002/03:AU6, rskr. 2002/03:177.

2) Lagen gäller inte

2)

Senaste lydelse 2001:1016.

  1. statsråden,

  2. riksdagens ombudsmän,

  3. riksrevisorerna,

  4. arbetstagare som är lokalanställda av svenska staten utomlands och som inte är svenska medborgare,

  5. arbetstagare som är anställda med särskilt anställningsstöd eller i skyddat arbete.

För justitiekanslern, justitieråden och regeringsråden gäller bara 4 § om bedömningsgrunder vid anställning, 7–7 d §§ om bisysslor, 23–29 §§ om arbetskonflikter, 38 § om interimistiskt beslut och 42 § andra stycket om vissa undantag från lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet.

På regeringens vägnar

GUNNAR LUND
Margareta Hammarberg
(Finansdepartementet)