Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2003:300

Utkom från trycket den 11 juni 2003
utfärdad den 28 maj 2003.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 20 kap. 13 a § lagen (1962:381) om allmän försäkring2) skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2002/03:61, bet. 2002/03:SfU9, rskr. 2002/03:184.

2)

Lagen omtryckt 1982:120.

3) I ärenden enligt 4 a § samt 2 kap. 3 a och 3 b §§ gäller bestämmelserna i 10–13 §§ om omprövning och ändring av en allmän försäkringskassas beslut samt om överklagande av en försäkringskassas eller domstols beslut.

3)

Senaste lydelse 1998:553.

Bestämmelserna i 10–13 §§ gäller också allmän försäkringskassas eller Riksförsäkringsverkets beslut i ärenden om utfärdande av intyg för tillämpningen av rådets förordning (EEG) nr 1408/71 av den 14 juni 1971 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen4) .

4)

EGT L 149, 5.7.1971, s. 2 (Celex 31971R1408), Svensk specialutgåva, Område 5, Volym 1, s. 57.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2003:300

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2003.

På regeringens vägnar

LARS ENGQVIST
Kjell Rempler
(Socialdepartementet)