Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2003:304

Utkom från trycket den 11 juni 2003
Förordning om ändring i socialtjänstförordningen (2001:937);
utfärdad den 28 maj 2003.

Regeringen föreskriver i fråga om socialtjänstförordningen (2001:937)

dels att 5 kap. 1 § skall ha följande lydelse,

dels att det i förordningen skall införas tre nya paragrafer, 5 kap. 1 a–c §§, av följande lydelse.

1 §

En ansökan enligt 4 § lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga skall, om det inte möter särskilda hinder, särskilt beskriva

 1. den unges hälsa, utveckling, sociala beteende och skolgång samt relationer till anhöriga och andra närstående,

 2. socialnämndens bedömning av den unges behov av vård och hans eller hennes vårdnadshavares förmåga att tillgodose detta behov, och

 3. den unges och hans eller hennes vårdnadshavares syn på behovet av vård och förhållandena i övrigt.

En ansökan skall även innehålla en vårdplan.

1 a §

En vårdplan enligt 11 kap. 3 § socialtjänstlagen (2001:453) skall, om det inte möter särskilda hinder, beskriva

 1. de särskilda insatser som behövs,

 2. det sätt på vilket umgänget med föräldrar, vårdnadshavare och andra närstående skall ordnas,

 3. målet med vården, och

 4. den unges och hans eller hennes vårdnadshavares syn på den planerade vården.

1 b §

Den socialnämnd som har fattat beslut om vård av ett barn enligt socialtjänstlagen (2001:453) skall noga följa vården av barnet. Detsamma gäller barn och unga som efter ansökan av nämnden beretts vård med stöd av lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga. Nämnden skall följa vården främst genom

 1. regelbundna personliga besök i det hem där den unge vistas,

 2. enskilda samtal med den unge,

 3. samtal med den eller dem som tagit emot den unge i sitt hem, och

 4. samtal med vårdnadshavarna.

Uppföljningen skall omfatta den unges hälsa, utveckling, sociala beteende och skolgång samt relationer till anhöriga och andra närstående.

1 c §

För att följa situationen för vuxna placerade i familjehem bör den socialnämnd som är ansvarig för en sådan placering fortlöpande hålla sig väl förtrogen med förhållandena i hemmen och ge såväl dessa som de placerade behövligt stöd genom personliga besök av representanter för nämnden och på annat lämpligt sätt.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2003:304

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2003.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Björn Reuterstrand
(Socialdepartementet)