Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2003:326

Utkom från trycket den 16 juni 2003
Förordning om ändring i förordningen (1996:380) med kammarrättsinstruktion;
utfärdad den 5 juni 2003.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1996:380) med kammarrättsinstruktion1)

1)

Förordningen omtryckt 2001:985.

dels att 11–13 och 17 §§ skall upphöra att gälla,

dels att 10, 14–16, 19 och 55 §§ skall ha följande lydelse.

Mål skall fördelas mellan de organisatoriska enheter som anges i arbetsordningen.

Fördelningen av mål skall ske genom lottning. Undantag från kravet på lottning får göras

  1. för mål av särskild art,

  2. för mål från en viss del av domkretsen,

  3. för att mål som har inbördes samband skall kunna handläggas av samma organisatoriska enhet, och

  4. för att uppnå en fördelning av mål mellan kammarrättens domare som i övrigt framstår som rimlig.

Kammarrätten meddelar de ytterligare bestämmelser som behövs om fördelningen av målen på de organisatoriska enheterna.

För varje mål skall det vid varje tidpunkt finnas en ansvarig domare.

Den närmare ansvarsfördelningen skall framgå av arbetsordningen. Ansvarsfördelningen skall ordnas så att ansvaret skall kunna utövas på ett effektivt sätt.

En enskild domare får vidta åtgärder för beredningen av målen. Han eller hon får dock inte

  1. avvisa utredning, eller

  2. vidta åtgärder som avses i 34 § första stycket 1–6 förvaltningsprocesslagen (1971:291).

Domaren får besluta om avskrivning av mål efter återkallelse.

Om det finns särskilda skäl skall domaren till avdelningen hänskjuta en fråga som han eller hon är behörig att pröva.

Målen avgörs efter föredragning. Om en muntlig förhandling äger rum får föredragningen begränsas.

Målen föredras av en lagfaren anställd.

Kammarrättens beslut i ärenden om anställning av kammarrättsassessorer och kammarrättsfiskaler får överklagas hos regeringen.

Beslut om indelningen av domare på organisatoriska enheter, om att ett visst mål eller ärende skall tilldelas en viss organisatorisk enhet samt om fördelningen av ansvar för ett visst mål eller ärende får inte överklagas.

Kammarrättens beslut i fråga om vikariat för ordinarie domare får överklagas hos Tjänsteförslagsnämnden för domstolsväsendet. Nämndens beslut i sådana ärenden får inte överklagas.

Kammarrättens beslut i andra administrativa ärenden får överklagas hos Domstolsverket, om inte annat är särskilt föreskrivet. Domstolsverkets beslut i ett överklagat anställningsärende får inte överklagas.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2003:326

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2003.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTRÖM
Per Hall
(Justitiedepartementet)