Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2003:335

Utkom från trycket den 16 juni 2003
Lag om ändring i lagen (2003:211) om ändring i taxeringslagen (1990:324);
utfärdad den 5 juni 2003.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att övergångsbestämmelserna till lagen (2003:211) om ändring i taxeringslagen (1990:324) skall ha följande lydelse.

1)

Bet. 2002/03:SkU19, rskr. 2002/03:220.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2003:335

Denna lag2) träder i kraft den 1 juli 2003. Det nya 5 kap. tillämpas första gången vid 2004 års taxering.

2)

2003:211.

Det upphävda 5 kap. skall fortfarande tillämpas vid 2003 och tidigare års taxeringar.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM
Stefan Holgersson
(Finansdepartementet)