Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2003:338

Utkom från trycket den 16 juni 2003
Lag om ändring i rättegångsbalken;
utfärdad den 5 juni 2003.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om rättegångsbalken att 7 kap. 2 § skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2002/03:113, bet. 2002/03:JuU19, rskr. 2002/03:210.

2 §

2) Riksåklagaren är under regeringen högste åklagare och har ansvaret för och ledningen av åklagarväsendet.

2)

Senaste lydelse 2001:280.

Vice riksåklagaren är riksåklagarens ställföreträdare. I övrigt får vice riksåklagaren i den omfattning som riksåklagaren bestämmer utföra de åklagaruppgifter som riksåklagaren får utföra.

Om det finns särskilda skäl får regeringen, efter anmälan av riksåklagaren, förordna en överåklagare att för viss tid fullgöra åklagaruppgifter som får utföras av vice riksåklagaren.

Under riksåklagaren har de överåklagare som är myndighetschefer inom åklagarväsendet ansvaret för och ledningen av åklagarverksamheten.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2003:338

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2003.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTRÖM
Agneta Bäcklund
(Justitiedepartementet)