Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2003:346

Utkom från trycket den 16 juni 2003
Lag om ändring i lotterilagen (1994:1000);
utfärdad den 5 juni 2003.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 16, 38 och 54 §§ lotterilagen (1994:1000) skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2002/03:93, bet. 2002/03:KrU8, rskr. 2002/03:212.

16 §

2) Tillstånd att anordna ett egentligt lotteri får ges, om

2)

Senaste lydelse 2002:592.

 1. värdet av vinsterna i lotteriet motsvarar minst 35 procent och högst 50 procent av insatsernas värde,

 2. vinstandelen anges på lottsedlarna, lottlistorna eller på den plats där lotteriet bedrivs, och

 3. det kan antas att lotteriet kommer att ge sökanden skälig avkastning och att denna kommer att användas för det aktuella allmännyttiga ändamålet.

Till grund för beräkningen av vinsternas värde enligt första stycket 1 får läggas en bedömning av ett sannolikt vinstutfall. Detta gäller för lotterier som har en i förväg fastställd vinstplan och som bedrivs i flera län.

Kravet enligt första stycket 3 på skälig avkastning gäller inte om det finns särskilda skäl för annat.

Om lotterna skall säljas i en lottförsäljningsautomat krävs vidare att

 1. en vinstplan är fastställd i förväg,

 2. vinsterna har dragits i förväg inför en av tillståndsmyndigheten godkänd kontrollant, och att

 3. automaten inte betalar ut någon vinst.

38 §

Det är inte tillåtet att i yrkesmässig verksamhet eller annars i förvärvssyfte

 1. främja deltagande i ett inom landet anordnat lotteri som inte är tillåtet eller ett utom landet anordnat lotteri, eller

 2. utan medgivande av anordnaren sälja lotter, ta emot insatser eller förmedla vinster i ett tillåtet lotteri.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får medge undantag från förbudet enligt första stycket 1 att främja deltagande i ett utom landet anordnat lotteri, om

 1. lotteriet anordnas som ett led i ett internationellt samarbete på lotteriområdet med svenskt deltagande, och

 2. den utländska lotterianordnaren har rätt enligt det egna landets regler att anordna lotteri eller vadhållning samt att samarbeta internationellt.

54 §

3) Till böter eller fängelse i högst sex månader döms den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet

3)

Senaste lydelse 1999:358.

 1. olovligen anordnar lotteri, eller

 2. olovligen innehar en penningautomat, värdeautomat, varuspelsautomat eller skicklighetsautomat.

Till böter eller fängelse i högst sex månader döms också den som olovligen i yrkesmässig verksamhet eller annars i förvärvssyfte uppsåtligen främjar deltagande i ett utom landet anordnat lotteri, om främjandet särskilt avser deltagande från Sverige.

I ringa fall döms inte till ansvar.

Är brottet grovt döms till fängelse i högst två år.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2003:346

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2003.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM
Lilian Wiklund
(Finansdepartementet)