Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2003:373

Utkom från trycket den 17 juni 2003
Lag om ändring i föräldraledighetslagen (1995:584);
utfärdad den 5 juni 2003.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 18 § föräldraledighetslagen (1995:584) skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2002/03:109, bet. 2002/03:TU5, rskr. 2002/03:191.

2) En kvinnlig arbetstagare som väntar barn, nyligen fött barn eller ammar har rätt att bli omplacerad till ett annat arbete med bibehållna anställningsförmåner under förutsättning att hon har förbjudits att fortsätta sitt vanliga arbete enligt föreskrift som har meddelats med stöd av 4 kap. 6 § arbetsmiljölagen (1977:1160).

2)

Senaste lydelse 1997:99.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2003:373

Denna lag träder i kraft den 21 juli 2003.

På regeringens vägnar

HANS KARLSSON
Cathrine Lilja Hansson
(Näringsdepartementet)