Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2003:377

Utkom från trycket den 23 juni 2003
Lag om ändring i ärvdabalken;
utfärdad den 12 juni 2003.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 23 kap. 1 § ärvdabalken2) skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2002/03:80, bet. 2002/03:LU19, rskr. 2002/03:211.

2)

Balken omtryckt 1981:359.

3) Arvskifte förrättas av arvingar och universella testamentstagare.

3)

Senaste lydelse 1987:231.

Var den döde gift, skall först bodelning förrättas enligt bestämmelserna i äktenskapsbalken. Efterlämnar den döde en sambo och begär denne bodelning enligt sambolagen (2003:376), skall bodelningen förrättas innan arvskifte äger rum.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2003:377

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2003.

2. Om ett samboförhållande har upphört före ikraftträdandet, tillämpas äldre bestämmelser.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTRÖM
Anita Wickström
(Justitiedepartementet)