Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2003:391

Utkom från trycket den 23 juni 2003
Lag om ändring i rättegångsbalken;
utfärdad den 12 juni 2003.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 27 kap. 25 § rättegångsbalken skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2002/03:110, bet. 2002/03:TU6, rskr. 2002/03:228.

25 §

2) Har rätten lämnat tillstånd till hemlig teleavlyssning eller hemlig teleövervakning, får de tekniska hjälpmedel som behövs för avlyssningen eller övervakningen användas.

2)

Senaste lydelse 1996:415.

I lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation finns bestämmelser om hemlig teleavlyssning och hemlig teleövervakning som gäller för den som driver verksamhet som avses i 6 kap. 19 § den lagen.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2003:391

Denna lag träder i kraft den 25 juli 2003.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTRÖM
Agneta Bäcklund
(Justitiedepartementet)