Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2003:394

Utkom från trycket den 23 juni 2003
Lag om ändring i radio- och TV-lagen (1996:844);
utfärdad den 12 juni 2003.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 2 kap. 1 § radio- och TV-lagen (1996:844) skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2002/03:110, bet. 2002/03:TU6, rskr. 2002/03:228.

2) För att sända ljudradio- eller TV-program med hjälp av radiovågor på frekvens under 3 gigahertz krävs tillstånd enligt denna lag.

2)

Senaste lydelse 2001:272.

Tillstånd krävs inte för sändningar av sökbar text-TV som sker från radiosändare som används för andra sändningar med stöd av tillstånd enligt denna lag. Tillstånd krävs inte heller för sändningar som är särskilt anpassade för syn- eller hörselskadade och som äger rum under högst fyra timmar om dygnet från en sådan radiosändare.

Föreskrifter om tillstånd att inneha eller använda radiosändare finns i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2003:394

Denna lag träder i kraft den 25 juli 2003.

På regeringens vägnar

THOMAS ÖSTROS
Knut Weibull
(Kulturdepartementet)