Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2003:411

Utkom från trycket den 23 juni 2003
Lag om ändring i lagen (1976:371) om behandlingen av häktade och anhållna m.fl.;
utfärdad den 12 juni 2003.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att det i lagen (1976:371) om behandlingen av häktade och anhållna m.fl. skall införas en ny paragraf, 27 §, av följande lydelse.

1)

Prop. 2002/03:53, bet. 2002/03:SoU15, rskr. 2002/03:225.

27 §

Bestämmelser om skyldighet att anmäla till socialnämnden att ett barn kan behöva nämndens skydd finns i 14 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453).

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2003:411

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2003.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTRÖM
Nils Cederstierna
(Justitiedepartementet)