Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2003:428

Utkom från trycket den 23 juni 2003
Förordning om ändring i förordningen (1982:842) om vissa sjukförsäkringsersättningar för sjömän;
utfärdad den 12 juni 2003.

Regeringen föreskriver att 1 § förordningen (1982:842) om vissa sjukförsäkringsersättningar för sjömän skall ha följande lydelse.

1) Den ersättning som en arbetsgivare för sjömän enligt 3 kap. 16 § lagen (1962:381) om allmän försäkring har rätt till och som avser kostnader som han haft enligt sjömanslagen (1973:282) eller enligt kollektivavtal för en anställd till följd av dennes sjukdom eller skada, skall utges med viss procent av dessa kostnader. Ersättningen skall beräknas på den lön arbetsgivaren betalat till den anställde under sjukdomstiden och de kostnader som arbetsgivaren haft för fri kost och logi för den anställde under denna tid. Ersättningen skall utges för varje dag som arbetsgivaren betalat sådan lön eller haft sådana kostnader. Vid beräkning av ersättningen skall dock bortses från lön och kostnader som för dag räknat tillsammans överstiger sju och en halv gånger det prisbasbelopp som avses i 1 kap. 6 § lagen om allmän försäkring, delat med 365.

1)

Senaste lydelse 1998:67.

Under den tid för vilken en anställd har lön eller annan ersättning enligt sjömanslagen skall ersättning till arbetsgivaren enligt första stycket lämnas med 30 procent av den lön och de kostnader som avser de första 21 dagarna i en sjukperiod och 90 procent av den lön och de kostnader som avser tiden därefter.

Under den tid för vilken en anställd har lön eller annan ersättning enligt ett sådant kollektivavtal som avses i 3 kap. 16 § tredje stycket lagen om allmän försäkring skall ersättning enligt första stycket lämnas med 80 procent av lönen och kostnaderna. Därvid skall 3 kap. 16 § sjätte stycket lagen om allmän försäkring tillämpas på motsvarande sätt.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2003:428

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2003. De nya bestämmelserna tillämpas på sjukdomsfall där sjukperioden börjar efter utgången av juni 2003.

På regeringens vägnar

HANS KARLSSON
Kjell Rempler
(Socialdepartementet)