Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2003:465

Utkom från trycket den 27 juni 2003
Lag om ändring i lagen (1995:832) om obduktion m.m.;
utfärdad den 5 juni 2003.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 2 § lagen (1995:832) om obduktion m.m. skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2002/03:50, bet. 2002/03:UbU18, rskr. 2002/03:213.

2 §

I lagen (1987:269) om kriterier för bestämmande av människans död finns bestämmelser om fastställande av en människas död.

Bestämmelser om dödsbevis och intyg om dödsorsaken finns i begravningslagen (1990:1144). I begravningslagen finns också bestämmelser om gravsättning och kremering.

Bestämmelser om etikprövning av forskning på avlidna människor finns i lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2003:465

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

På regeringens vägnar

LARS ENGQVIST
Björn Reuterstrand
(Socialdepartementet)